Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen skjermer operativ aktivitet i Sjøforsvaret og Luftforsvaret

Regjeringen fremmer i dag forslag om omdisponering av midler i 2015 til Sjøforsvaret og Luftforsvaret som følge av økte valutautgifter i Luft- og Sjøforsvaret samt uforutsett vedlikehold i Sjøforsvaret.

Illustrasjonsbilde: Sjøforsvarets kystvaktfartøy KV Svalbard.
Photo for illustration: Coast Guard ship KV Svalbard. Foto: Mats Tveraen / Forsvaret

En markant svekkelse av den norske kronen etter at budsjettet for 2015 ble lagt, har medført at flere av Forsvarets avdelinger har betydelige merutgifter i utenlandsk valuta. Merutgiftene er størst i amerikanske dollar (USD). Forsvaret kjøper varer og tjenester i USA, eksempelvis utdanning av kampflypiloter og vedlikehold av våpensystemer. Dette påvirker særlig Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Innføringen av nye fartøyklasser i Sjøforsvaret har medført enkelte utfordringer knyttet til vedlikehold. En nyere studie av vedlikeholdsbehovet har vist et større behov for vedlikehold enn det som tidligere har vært lagt til grunn. I tillegg har uforutsette hendelser i 2015, blant annet gassturbinhavari og skrogskade, medført et ytterligere vedlikeholdsbehov i Sjøforsvaret.

Det vil medføre uakseptable konsekvenser for den daglige operative aktiviteten dersom merutgiftene til valuta og det uforutsette vedlikeholdsbehovet i Sjøforsvaret skulle håndteres kun innenfor Luftforsvarets og Sjøforsvaret budsjetter, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret og Luftforsvaret med henholdsvis 48 millioner kroner og 121 millioner kroner gjennom en bred tverrprioritering innenfor forsvarssektorens budsjettramme.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

For å skjerme operativ aktivitet i Sjøforsvaret og Luftforsvaret vil vi redusere konsekvensene av valutabelastningen og det uforutsette vedlikeholdet. Regjeringen foreslår derfor å omprioritere midler til Sjøforsvaret og Luftforsvaret gjennom en bred tverrprioritering av forsvarsbudsjettet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Reduksjoner i administrasjon og omdisponeringer av midler fra andre områder, vil  avhjelpe konsekvensene for operativ aktivitet i de to forsvarsgrenene. For i størst mulig grad å kunne prioritere operativ aktivitet er det lagt vekt på å maksimere andelen administrative tiltak.

Til toppen