Regjeringen styrker barns rettigheter som pasient og pårørende

Pasientens helsetjeneste er også barn og unges helsetjeneste. Nå foreslår regjeringen lovendringer som skal styrke barns rett til medvirkning ved bruk av helse- og omsorgstjenester.

- I pasientens helsetjeneste må vi lytte til dem det angår. Det må også gjelde de yngste blant oss. Det gjøres mye bra for barn og unge i helse- og omsorgstjenesten i dag, men jeg tror ikke vi er like flinke til å lytte til barn som det vi er til å lytte til voksne pasienter, sier helse – og omsorgsminister Bent Høie.

I dag legger regjeringen frem forslag til lovendringer som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse – og omsorgstjenester.

Barns rett til medvirkning

Forslagene til endringer i pasient – og brukerrettsloven, omfatter blant annet:

  • Barns rett til å motta informasjon og bli hørt skal fremgå direkte av bestemmelsen om rett til medvirkning. I dag følger dette bare av en tolkning av loven.
  • Helsepersonell kan la være å informere foresatte også når barn er under 12 år. Det skal bare gjelde dersom tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere foreldrene. For å få barn til å fortelle om alvorlige forhold eller forhold som oppfattes som alvorlige av barnet, er det noen ganger nødvendig at de blir trygge på at ting ikke automatisk blir videreformidlet til foreldrene.
  • Begrenset informasjon som er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene. Det innføres et krav om at når slik informasjon skal gis, skal barnet orienteres.
  • Helsepersonell kan ta avgjørelser om begrenset helsehjelp til barn under 12 år, i tilfeller der foreldrene ikke blir informert og dermed ikke kan samtykke. Helsepersonell kan ikke utføre operasjoner eller gi medisiner uten samtykke. Begrenset helsehjelp betyr først og fremst at helsepersonell kan fortsette å samtale med barnet for å prøve å avklare en situasjon nærmere, for eksempel for å få bekreftet eller avkreftet en mistanke om overgrep.
  • Det skal fremgå av loven at fra barn er i stand til å danne seg egne synspunkter om det samtykke til helsehjelp dreier seg om, skal de få informasjon og anledning til å si sin mening før spørsmålet om samtykke avgjøres. Dette skal gjelde senest fra barnet fyller sju år. Det skal videre legges vekt på hva barnet mener i samsvar med alder og modenhet, og fra fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Barn som pårørende

I 2009 ble det innført endringer i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven for å sikre at helsepersonell ivaretar informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha når de er pårørende til foreldre med alvorlige helseproblemer.

Nå foreslås det endringer som skal sikre at dette også blir ivaretatt overfor mindreårige barn som er pårørende til søsken med alvorlige helseproblem, og etterlatte etter foreldre og søsken som dør.

Til toppen