Styrker fagskolestudentenes rettigheter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag la regjeringen frem et lovforslag med flere nye bestemmelser i fagskoleloven, som vil gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. Samtidig skal det etableres en ordning som gjør det lettere for de med fagskoleutdanning fra utlandet å få godkjent utdanningen.

– Fagskolestudentene har for lenge blitt stemoderlig behandlet i vårt utdanningssystem. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor styrker vi rettighetene til fagskolestudentene. Dette er viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Til nå har det vært slik at det i stor grad har vært opp til hver enkelt fagskole å utforme reglene for studentenes rettigheter og plikter.

– Dette har vært uheldig, fordi dette kan føre til ulikt regelverk ved fagskolene. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med når vi gir alle fagstudentene like rettigheter og plikter.

Mer detaljerte lovbestemmelser om eksamen, sensurering, utestenging og bortvisning av studenter, om fusk og bestemmelser om krav til politiattest og skikkethetsvurderinger vil sikre fagskolestudentene mot ulik behandling i slike saker.

Nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter

Lovforslaget gir også hjemmel til å etablere nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter. I dag er det den enkelte fagskole som behandler studentenes klage.

– En nasjonal klagenemnd for fagskolestudentene gir studentene mulighet til å påklage visse vedtak til en nasjonal klagenemnd, slik det i dag gjøres for studenter ved universiteter og høyskoler. Regjeringen vil også at fagskolene skal dekke advokatutgifter i utestengingssaker, sier Røe Isaksen.

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Mangelen på system for å vurdere utenlandsk fagskoleutdanning gjør integreringen i norsk arbeidsliv vanskelig for mange innvandrere. Derfor vil regjeringen også innføre en ny ordning for godkjenning av fagskoleutdanning fra utlandet. Målet er at prøveordningen skal gjøre det lettere for utenlandske arbeidere å få seg arbeid de er kvalifisert for.

 – Norge har hatt stor arbeidsinnvandring de siste årene. Mangelen på system for å vurdere utenlandsk fagskoleutdanning gjør integreringen i norsk arbeidsliv vanskeligere. Det er behov for å etablere en ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, sier Røe Isaksen.

 I første omgang skal dette være en midlertidig ordning der NOKUT skal gi rådgivende uttalelser om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

– NOKUT vil få mulighet til å opparbeide seg viktig erfaring og kunnskap om fagskoler i utlandet, samtidig som det gir rom for at en generell godkjenningsordningen kan innføres gradvis, for noen land av gangen. 

 Lovforslaget ble lagt frem i statsråd i dag og vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren.