Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 fra regjeringen Solberg:

Regjeringen styrker operativ aktivitet i Forsvaret i 2014

Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred. Regjeringen foreslår å tilføre forsvarsbudsjettet 22,4 mill. kroner i 2014. Regjeringen vil også omdisponere 7 mill. kroner fra stabs- og ledelsesfunksjoner for å styrke Heimevernets operative evne. Samlet sett blir dermed den operative aktiviteten styrket med 29,4 mill. kroner. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Kystvakten og Heimevernet. Dette gir mer seiling og økt trening som igjen styrker nasjonal beredskap og myndighetsutøvelse. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt tilstedeværelse i nord. Regjeringen vil også sikre permanent finansiering av Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap.

Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred. Regjeringen foreslår å tilføre forsvarsbudsjettet 22,4 mill. kroner i 2014. Regjeringen vil også omdisponere 7 mill. kroner fra stabs- og ledelsesfunksjoner for å styrke Heimevernets operative evne. Samlet sett blir dermed den operative aktiviteten styrket med 29,4 mill. kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Kystvakten og Heimevernet. Dette gir mer seiling og økt trening som igjen styrker nasjonal beredskap og myndighetsutøvelse. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt tilstedeværelse i nord. Regjeringen vil også sikre permanent finansiering av Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap.

-Regjeringen vil styrke gjennomføringen av gjeldende langtidsplan for forsvarsektoren gjennom å tilføre bevilgninger på noen av de områdene hvor det har vært avstand mellom planens forutsetninger og bevilgningsnivå. Regjeringen ønsker å styrke den operative aktiviteten ytterligere, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Aktiviteten i Kystvakten øker

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystvakten med 8,9 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013-budsjettet og 13,9 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering. Den tidligere planlagte patruljeaktiviteten i Kystvaktens ytre og indre kystvaktflåte i 2014 ligger under det ambisjonsnivået som er lagt til grunn for gjennomføringen av gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Det nye budsjettforslaget vil sikre økt antall patruljedøgn, med prioritet til nordområdene. Dette legger til rette for at langtidsplanen blir fullt ut realisert for ytre kystvakts vedkommende. Gjennom å styrke Kystvaktens virksomhet legger regjeringen opp til økt satsing på tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord samt en målrettet, langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning.

Regjeringen vil prioritere Heimevernets innsatsstyrker

Regjeringen ønsker å øke aktivitetsnivået i Heimevernet ytterligere i 2014 og foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 7,0 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering. Økningen dekkes inn ved å omdisponere midler fra ledelses- og stabsfunksjoner. Regjeringen vil øke aktiviteten og stridsevnen for fem innsatsstyrker i Heimevernet. En konkret vurdering vil avgjøre hvilke innsatsstyrker som prioriteres. Omfanget av den årlige treningen for disse styrkene skal økes til 30 dager. Økt trening og øving gir økt kvalitet på beredskapen og vil styrke koordinering, rolleavklaring og samtrening med andre aktører på beredskapsområdet.

Marinejegerkommandoen på nasjonalberedskap finansieres ved varig økning av den ordinære forsvarsrammen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for å finansiere Marinejegerkommandoens (MJK) nasjonale beredskap med 8,5 millioner kroner i 2014 i forhold til 2013-budsjettet. Den foregående regjeringen foreslo å inndekke denne ambisjonsøkningen i 2014 gjennom omdisponering innenfor gjeldende forsvarsramme. For å kunne gi forsvarssektoren stabile rammeforutsetninger mener regjeringen det ikke er riktig å dekke inn varige økninger i den nasjonale beredskapen gjennom en kortsiktig ad hoc-løsning. Bevilgningsøkningen vil sikre at MJKs nasjonale beredskap ikke rammer annen operativ aktivitet i Sjøforsvaret, eller annen prioritert virksomhet i sektoren.

Forbedret oppfølging av Forsvarets skadde veteraner

Regjeringen foreslår å forbedre oppfølgingen av Forsvarets skadde veteraner og forenkle kompensasjonsordningen ved å gjøre om posten til en overslagsbevilging, slik som for andre tilsvarende rettighetsbaserte ytelser. Dette vil gjøre ordningen mer robust og forutsigbar.

- Det er viktig for regjeringen å sikre at våre skadde veteraner får sine tilkjente kompensasjoner til rett tid og på en forutsigbar og stabil måte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Til toppen