Regjeringen styrker sjøsikkerheten ved Svalbard og Jan Mayen

- Sikker sjøtransport og god beredskap mot akutt forurensing er viktig i Norge. Kysten er lang, med mange værutsatte strekninger. Skipstrafikken er forventet å øke i årene fremover. Nå ber jeg Kystverket prioritere viktige oppgaver ved Svalbard og Jan Mayen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen la i november 2016 frem en stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. I et brev til Kystverket peker nå Samferdselsdepartementet på hvilke oppgaver som Kystverket skal prioritere.

- Havområdene i nord representerer store ressurser og aktiviteten er høy. Regjeringen vil bruke både ny teknologi og ny kunnskap i arbeidet for sikker sjøtransport og miljø, sier Solvik-Olsen.

På Svalbard og Jan Mayen er det to områder hvor regjeringen vil styrke innsatsen:

Utbygging av maritim trafikkovervåking rundt Svalbard

Kystverket skal igangsette utbyggingen av landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard for å styrke den maritime trafikkovervåkingen, og gi sjøtrafikksentralen i Vardø og andre etater et oppdatert maritimt situasjonsbilde.

I dag baserer trafikkovervåkingen i området seg på AIS-satellittene samt enkelte AIS-basestasjoner. Utbygging av landbaserte AIS-basestasjoner vil gi kontinuerlig oppdatert og detaljert oversikt over både kommersiell skipsfart og mindre fartøy rundt øygruppen.

- Denne teknologien vil bidra til at sjøsikkerheten styrkes, ved at Vardø sjøtrafikksentral får langt bedre muligheter til å oppdage potensielt farlige situasjoner, slik at avvergende tiltak kan settes inn, sier Solvik-Olsen.

Tiltaket vil videre forenkle søk- og redningsoperasjoner og aksjoner mot akutt forurensning og være nyttig for etater med operativt ansvar i havområdene. Overvåkning etableres først i de mest trafikkerte områdene rundt øygruppen.

Bedre beredskap mot akutt forurensing ved Svalbard og Jan Mayen

- En eventuell oljevernaksjon i området rundt Svalbard og Jan Mayen vil kunne være krevende. Det kan være store avstander mellom potensielt utslippssted og beredskapsressursene, og is, kulde og mørke vil kunne vanskeliggjøre arbeidet. En analyse Kystverket tidligere har utarbeidet, viser at det blant annet trengs mer kunnskap og testing av utstyr.

- Regjeringen vil sikre en best mulig oppfølging av miljørisiko- og beredskapsanalysen for Svalbard og Jan Mayen, og vil vurdere tiltak for å bedre beredskapen mot akutt forurensing i området. Jeg har derfor gitt Kystverket i oppdrag å utarbeide en handlingsplan som tar tak i de viktigste utfordringene, sier samferdselsministeren.

Kystverket har allerede kjøpt inn oljevernutstyr til Sysselmannen sitt fartøy "Polarsyssel", gitt oljevernsertifikat til lokale fartøy på Svalbard og utplassert utstyr i Longyearbyen som kan bidra til raskere innsats etter en ulykke med fare for akutt forurensing. Kystverket arbeider også med å bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i islagte farvann, og tester sitt nåværende utstyr på de ulike dieselkvaliteter som benyttes på Svalbard.

Til toppen