Regjeringen varsler regelverksarbeid om kapitalstrukturen i sparebankene

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finans Norge. I brevet ber regjeringen om innspill til en vurdering av kapitalstrukturen i sparebanksektoren samt hvordan sparebankenes egenart og samfunnsfunksjon kan ivaretas og utvikles fremover.

– Sparebanker utgjør en viktig del av finansnæringen i Norge, både nasjonalt og lokalt. Sparebanksektoren har en særlig viktig rolle som kilde til finansiering for næringslivet i alle deler av landet, og som bidragsyter til allmennyttige formål, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Basert på innspill, blant annet fra sparebanksektoren, ser Finansdepartementet at det kan være behov for å utrede enkelte regelverksspørsmål som har tilknytning til sparebankene, og da særlig regler om egenkapitalbevis. Som en del av et slikt arbeid antar departementet at det også kan være hensiktsmessig å foreta en bredere vurdering av kapitalstrukturen i sparebanksektoren og hvordan denne kan påvirke mulighetene for å ivareta og videreutvikle sparebankenes egenart og samfunnsfunksjon.

I tillegg til en generell vurdering av kapitalstrukturen legger departementet opp til at en utredning kan omfatte ulike problemstillinger knyttet til anvendelsen av overskudd, egenkapitalbevisenes evne til å absorbere tap og egenkapitalbeviseiernes innflytelse. Departementet tar videre sikte på å utrede muligheten for å redusere eierbrøken gjennom overføringer mellom banken og sparebankstiftelsen, basert på et innspill fra Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Departementet ber også om innspill til andre problemstillinger av betydning for sparebankenes kapitalstruktur, egenart og samfunns­funksjon som et slikt opplegg kan omfatte.

Departementet ber om synspunkter på hvordan et utredningsarbeid kan organiseres, og vil vurdere om noen av de aktuelle spørsmålene kan utredes og avklares raskt.

Les brevet