Regjeringen viderefører satsingen på Forsvaret

- Regjeringen har finansiert inneværende langtidsplan for forsvarssektoren og vi vil finansiere den nye langtidsplanen. Det viser vi tydelig med budsjettforslaget for 2021, der vi foreslår en økning på over 3 milliarder. I 2024 planlegger vi med et budsjettnivå som ligger om lag 8,3 mrd kroner høyere enn i dag.

- Regjeringen legger i langtidsplanen opp til en jevnest mulig økonomisk opptrapping av budsjettene over de neste åtte årene. Hvordan det er å skyve på forpliktelsene, er uforståelig for meg og Stanghelle tar derfor feil når han synes å tro at denne planen er uten penger.

Løfter uten penger bygger ikke Forsvaret.  Dersom vi ikke bevilger nok penger til å drifte Forsvaret på en god måte skaper vi en ubalanse mellom ambisjonsnivå og strukturen og tildelte ressurser.  Selv med det begrensede økonomiske handlingsrommet i norsk økonomi fremover, prioriterer regjeringen den fortsatte styrkingen av Forsvaret.

Vi ser et større alvor i den sikkerhetspolitiske utviklingen enn på lenge. Det er nettopp derfor regjeringen gjennom to langtidsplaner har lagt opp til en betydelig satsing på Forsvaret. Vi har redusert vedlikeholdsetterslepet kraftig, vi har økt beredskapsbeholdningene, vi har redusert klartidene og vi har økt aktiviteten. Vi seiler og flyr mer, vi øver mer og vi har kontinuerlig tilstedeværelse i nordområdene.

Norge er ikke i stand til å forsvare hele sitt territorium mot angrep fra en stormakt alene. Det er nettopp derfor vi er medlem av militæralliansen NATO og har avtaler med nære allierte.

Vi har besvart Stortingets innstilling om en mer detaljert og konkret beskrivelse av planen for de første fire årene, mens vi opprettholder planens langsiktige perspektiv og økonomiske forpliktelse. 

Det er viktig å ha med seg at det fagmilitære rådet FMR) som Stanghelle viser til, ser til 2040, mens langtidsplanen ser operativt fram til 2028. Langtidsplanen har en annen stigning enn kurvene i FMR, men begge dokumentene viser en betydelig økning i satsingen på Forsvaret.

De viktigste grepene regjeringen anbefaler de neste fire årene viser tydelige satsinger. Vi anbefaler en betydelig styrking av landmakten ved å styrke Finnmark landforsvar, og etablerer en mekanisert brigade med fire stående bataljoner. Vi legger frem en sak om stridsvogn for Stortinget i 2021. Vi starter etableringen av en ny maritim innsatsskvadron til spesialstyrkene og vil erstatte Bell 412-helikoptrene med et helikopter bedre tilpasset spesialstyrkene fra 2024. Vi øker bemanningen i Forsvaret og vi prioriterer de operative avdelingene. Vi bedrer tilgjengeligheten på de operative avdelingene ved å flytte rekruttutdanningen til egne rekruttskoler på Madla og Terningmoen. Vi oppgraderer og levetidsforlenger fartøy i Sjøforsvaret samtidig som vi har startet utredningen av ny overflatestruktur.

Regjeringen prioriterer Forsvaret. Det gjorde vi inneværende plan og det gjør vi nå. Med langtidsplanen legger vi et godt grunnlag for de kommende forhandlingene i Stortinget om et flertall for den videre utviklingen av forsvarssektoren.