Revidert nasjonalbudsjett 2016

Regjeringen viderefører satsingen på samfunnssikkerhet og beredskap

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å styrke justissektoren med økte midler til PST, Sivilforsvaret, Svalbard og bedre sikkerhet i Oslo tinghus.

– Med dette forslaget sørger regjeringen for å videreføre og forsterke innsatsen for trygghet i hverdagen og styrket beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

PST: Mer midler til livvakttjenesten og gradert nett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 26,8 millioner kroner i 2016. 

Regjeringen foreslår at det bevilges 17 millioner kroner til å styrke PSTs livvakttjeneste, som har fått økt oppdragsmengden på grunn av endringer i regjeringen, økt reiseaktivitet og utgifter knyttet til NATOs generalsekretær. 

Det er også dokumentert et behov for forbedret sikkerhet i PSTs graderte nett. Regjeringen foreslår at det bevilges 9,8 millioner til dette formålet. 

Fortsatt befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling gjennom Sivilforsvarets tyfonanlegg anses per i dag som det eneste robuste systemet for varsling ved alvorlige sikkerhetspolitiske kriser og andre alvorlige hendelser. Dette systemet benytter analoge radiosignaler som utløsere. Når FM-nettet legges ned i løpet av 2017, trengs det nye løsninger for å utløse varslingen. 

Regjeringen foreslår å videreføre Sivilforsvarets tyfonanlegg som system for befolkningsvarsling, og foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til utvikling og installering av et nytt styringssystem for disse lydgiverne.  

Boligbygging og arealutvikling i Longyearbyen

Longyearbyen ble rammet av et stort snøskred 19. desember 2015. Flere hus ble ødelagt og vil ikke kunne gjenoppbygges i det området de sto før raset. 

Regjeringen foreslår å styrke Longyearbysamfunnet med å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til boligbygging og arealutvikling i Longyearbyen. 

Stortingsmelding om Svalbard 

Regjeringen har i dag også lagt frem en stortingsmelding om videre politikk for Svalbard. Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet.

Bedre sikkerhet i Oslo tinghus

Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner for å igangsette arbeidet med etablering av permanent sikkerhets- og adgangskontroll. 

Oslo tingrett behandler hvert år et stort antall alvorlige straffesaker og mange krevende familie- og barnesaker med til dels høyt konfliktnivå. Sikkerheten i Oslo tinghus blir daglig utfordret, og politiet i Oslo har anbefalt at adgangskontroll etableres. 

Satsingen vil sikre at de viktigste delene av sikkerhets- og adgangskontrollen blir etablert i 2016.