Regjeringen vil at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

Regjeringen tok i 2018 initiativ til en inkluderingsdugnad for å få offentlige og private virksomheter til å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en. Ferske tall viser at flere i målgruppen ble ansatt i staten i 2020 enn i 2019.

Regjeringen vil at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden, og har derfor satt et mål om at minst fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en. Ferske tall viser at 333 personer fra målgruppen ble ansatt i staten i 2020. I 2019 var tallet 279 personer.

Selv om antall ansatte i målgruppen økte i fjor, gikk prosentandelen ned fra 2,2 % til 2,0 %. Nedgangen skyldes at det var flere ansettelser samlet sett i 2020 enn i 2019. 

– Jeg er glad for at staten ansetter stadig flere personer i målgruppen for inkluderingsdugnaden. Selv om vi ikke er i mål, har vi klart å holde trykket oppe på inkludering gjennom et krevende år med pandemi, smitteverntiltak og hjemmekontor, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). 

Heve kompetansen inne inkludering

Etter at dugnaden ble lansert i 2018 har det blitt gjort et betydelig arbeid for å heve kompetansen innen inkludering blant rekrutterende ledere i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har de siste årene utarbeidet veiledningsmateriell, kurs og verktøy for å støtte virksomhetene i inkluderingsarbeidet. Gjennom traineeordningen i staten lyses det ut midlertidige stillinger som forbeholdes jobbsøkere i målgruppen. Traineene får støtte til å utvikle seg som medarbeidere og verdifull arbeidserfaring.

I fjor ble også departementene pålagt å lage handlingsplaner for hvordan underliggende virksomheter skal arbeide med dugnaden. Disse handlingsplanene ble ferdigstilt høsten 2020, og har satt inkludering på dagsorden i styringen av virksomhetene.

Krever målrettet arbeid

– Inkludering skjer ikke av seg selv, men krever målrettet arbeid over tid. Det å ha en jobb å gå til handler om mer enn inntekt. Det handler om selvfølelse, selvrespekt og å ha et sosialt nettverk. Derfor er det et klart mål å inkludere flere i arbeidslivet og staten skal gå foran, sier Astrup.

Statsforvalteren i Vestland er blant de statlige virksomhetene som lyktes med inkluderingsdugnaden og målet om at minimum fem prosent av alle nyansatte skal være personer med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en. I 2020 hadde de 35 ansettelser. Fire av de nyansatte var i målgruppen for inkluderingsdugnaden, noe som tilsvarer 11,43 prosent av ansettelsene.

Det er likevel fortsatt behov for en offensiv innsats for å realisere statens mål i inkluderingsdugnaden. Regjeringen har derfor bedt departementene om å følge opp handlingsplanene for dugnaden.

Senere i sommer vil det bli lagt fram en følgeevaluering fra DFØ om arbeidet med inkluderingsdugnaden.

Les også: Ingen skal havne utenfor - regjeringen.no

Antall ansettelser… Totalt SMK ASD KMD KUD FIN LMD KLD HOD SD BFD JD FD NFD OED KD UD
...totalt 16359 16 2383 707 140 864 213 171 436 345 605 2186 1146 301 90 6616 140
...målgruppen 333 1 119 27 5 23 5 4 10 6 10 36 16 4 1 66 0
 Andel i målgruppen i %                  2,0                 6,3                 5,0                 3,8                 3,6                 2,7                 2,3                 2,3                 2,3                 1,7                 1,7                 1,6                 1,4                 1,3                 1,1                 1,0                   -