Regjeringen vil styrke beredskapen i jernbanesektoren

– Samfunnet er blitt mer sårbart for store hendelser. Jernbanen er et av områdene hvor regjeringen vil styrke beredskapen og samarbeidet mellom ulike aktører, både offentlige og private. Vi sender derfor nå på høring et forslag til forskrift som vi gi bedre beredskap i sektoren, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementets forslag gjelder en ny forskrift til bestemmelsen i jernbaneloven § 6 b. Forskriften skal bidra til å sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for ekstraordinære situasjoner og dermed en effektiv tilgang til jernbaneressurser dersom en større hendelse eller krise inntreffer.

– God samfunnssikkerhet er avhengig av et godt samarbeid mellom en rekke aktører. Ved større hendelser og kriser må ressursene finne hverandre og samarbeide effektivt. Dette gjelder både offentlige aktører, private og frivillige organisasjoner. Transportsektoren er en viktig del av totalforsvaret, og forslaget til forskrift er en del av det pågående arbeidet med å styrke beredskapen, sier Noresjø.

Samfunnet har blitt mer sårbart for store hendelser, og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og internasjonalt har endret seg de senere årene, heter det i høringsnotatet.

Forslaget til forskrift gir blant annet Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge den som driver aktivitet knyttet til jernbane krav til beredskap og oppgaver ved ekstraordinære situasjoner og hendelser, går det fram av høringsnotatet.

Se også: Høring (frist 18. oktober 2021)