Historisk arkiv

Regjeringen vil innføre leksehjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen ønsker å innføre en ordning med leksehjelp for elever i grunnskolen. Målet er at alle elever skal få tilbud om leksehjelp.(22.08.05)

Pressemelding

Nr.: 55
Dato: 22.08.05

Regjeringen vil innføre leksehjelp

Regjeringen ønsker å innføre en ordning med leksehjelp for elever i grunnskolen. Målet er at alle elever skal få tilbud om leksehjelp. I første omgang skal det gis støtte til å prøve ut ulike modeller og forsøk. Erfaringene fra disse forsøkene skal danne grunnlag for utformingen av en varig ordning.

Regjeringens skolereform for grunnskolen og videregående opplæring, Kunnskapsløftet, skal gjennomføres fra skoleåret 2006/07. Et viktig mål med reformen er å redusere de sosiale skillene i norsk skole og sørge for at flere elever tilegner seg de grunnleggende ferdighetene de trenger senere i livet. Som en oppfølging av Kunnskapsløftet vil Regjeringen også innføre en ordning med leksehjelp til alle elever som ønsker det.

- Mange skoler og kommuner har allerede innført ulike ordninger med leksehjelp, og de kan vise til gode resultater. Regjeringen ønsker nå å bidra til at dette gradvis blir et tilbud som gis til alle elever i hele landet. Dermed vil også elevene i større grad kunne gjøre seg ferdig med skolearbeidet på skolen, dersom de ønsker det, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Organisert leksehjelp kan gjennomføres på ulike måter. Det kan skje på skolene, på SFO og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Røde Kors samarbeider allerede med skole-myndighetene om å tilby leksehjelp. Slik hjelp gis mange steder av lærere som har inngått avtale om nye og mer fleksible arbeidstidsordninger, eller det gis av andre voksne, også på frivillig basis. Også lærerutdanningene og lærerstudenter kan være aktuelle samarbeidspartnere for kommuner og skoler. Regjeringen ønsker nå å samle erfaringer og gi støtte til utprøving av ulike forsøk og modeller før en mer permanent ordning utformes. Det vil i løpet av perioden bli satt av midler som alle kommuner kan søke på.

- Den største utfordringen i norsk skole er de store sosiale forskjellene mellom elevene og den høye andelen elever som ikke greier å tilegne seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter i løpet av grunnskolen. Sammen med Kunnskapsløftet vil et tilbud om organisert leksehjelp være et meget viktig tiltak for å utjevne disse sosiale forskjellene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Hun understreker at Regjeringen også på dette området vil legge til grunn at kommuner og skoler skal ha stor grad av lokal handlefrihet, og at et tilbud om leksehjelp kan organiseres på ulike måter.

- Det viktigste er ikke hvordan leksehjelpen organiseres, men at alle elever får et tilbud, sier utdanningsminister Kristin Clemet.