Regjeringens satsing på heldøgns omsorgsplasser virker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Målet om å innvilge tilskudd til bygging og fornyelse av 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008 – 2015 er nå oppfylt. - Dette er med på å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Husbanken, som forvalter det statlige investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger, melder at måltallet ble passert sist uke. Dette er et av de mest omfattende tiltakene i Omsorgsplan 2015, som også er evaluert med godt resultat gjennom et større forskningsprosjekt i Forskningsrådet.

- Vi styrket tilskuddsordningen betydelig umiddelbart etter at vi inntok regjeringskontorene. Det er derfor gledelig å se at aktiviteten også har økt, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.   - Resultatet er både økt kvalitet på plasser vi har fra før, og flere nye plasser, sier Høie.

Regjeringen foreslår å videreføre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i 2016 med en ramme tilsvarende om lag 2500 plasser. I 2014 forsterket regjeringen ordningen, slik at i snitt halvparten av investeringskostnadene per plass nå blir dekket av tilskuddsordningen. 

- Jeg er svært glad for at aktiviteten i tilskuddsordningen har økt  betraktelig de siste årene.  Vi har sagt klart og tydelig at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene har både tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet på det tilbudet som gis i omsorgstjenestene, og det ansvaret har vi tatt, sier Høie.  

Arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og fremtidsrettede løsninger for å møte dagens og fremtidens utfordringer i omsorgstjenestene etter Omsorgsplan 2015, er allerede godt i gang. Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Planen er del av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, og følger samtidig opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser er et vesentlig tiltak i regjeringens arbeid med å forsterke de kommunale omsorgstjenestene, og må ses i sammenheng med de andre virkemidlene i Omsorg 2020.