Regler om mer effektiv innhenting av visse opplysninger fra Folkeregisteret trer i kraft

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lovendringer som gjør det mulig for finansforetak og inkassoforetak å innhente visse opplysninger fra Folkeregisteret på en enklere og mer effektiv måte.

Lovendringene innebærer en utvidelse av hjemmelen i finansforetaksloven § 16-2 sjette ledd som gjør det mulig for finansforetak å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret om foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo, og en ny hjemmel i inkassoloven § 28 som gir inkassoforetak adgang til å få utlevert kontaktopplysninger for dødsbo direkte fra Folkeregisteret.

Lovendringene innebærer at finansforetak og inkassoforetak ikke lenger vil måtte begjære innsyn i kontaktopplysninger for dødsbo hos domstolene, noe som vil redusere antall innsynsbegjæringer hos domstolene. Videre vil finansforetak kunne få utlevert opplysninger om foreldreansvar direkte fra Folkeregisteret, fremfor at privatpersoner selv må be Folkeregisteret om å utstede en slik bekreftelse.

Lovendringene trer i kraft 1. mai 2020.