Sier ja til fortetting av boligområde i Stavanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Hindalsveien boligområde i Stavanger. – Vi har lyttet til lokaldemokratiet. Stavanger har behov for flere boliger og jeg har tillit til at kommunen tar hensyn til barn og unge i sin planlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges 10 nye boliger i et eksisterende eneboligområde uten felles lekeplass. Planen stiller krav om at det skal avsettes 100 m2 uteoppholdsareal på de nye tomtene. 

– Antallet nye boliger i dette området er begrenset, det stilles krav om uteareal ved boligene og og det er store offentlige friområder med trafikksikker adkomst i nærheten, sier Sanner.

Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til planen fordi det ikke er avsatt areal til felles lekeplass. Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen og mener at det er viktig å sikre felles lekeareal for små barn i boligområder som skal fortettes.

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for fortetting av eksisterende eneboligområder. Kommunen mener det er urimelig å stille krav om felles lekeplass i områder der fortettingen skjer ved deling av bebygde eneboligtomter og ikke gjennom en samlet utbygging.

– Vi mener det er viktig å sikre barn og unges interesser i planleggingen, og legger i denne saken avgjørende vekt på kommunens vurderinger, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren viser samtidig til at fortetting av eksisterende byggeområder er i tråd med nasjonale mål om å utvikle kompakte og attraktive byer og tettsteder med redusert transportbehov.

Reguleringsplan for Hindalsveien boligområde i Stavanger kommune -
avgjørelse i innsigelsessak (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen