Reintall bedre tilpasset beitene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I følge Ressursregneskapet for reindriftsnæringen for 2014/2015 har det samla reintallet gått ned fra 232.900 til 211.600 dyr. – Dette viser at den reindriftspolitikken som er ført gjennom mange år nå gir dei resultata vi ønskjer, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Dette er gledelege tal, og syner at reindriftsnæringa har tatt ansvar og redusert reintalet, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. – Etter at det gjennom mange år har vore eit problem med for mange rein i delar av Finnmark, har vi nå eit dyretal som er betre i samsvar med beitegrunnlaget, seier Dale

– 2015 vart eit godt år for reindriftsnæringa. Kalvetilgangen har vore god, slaktemengda har auka samstundes som prisane har vore høgare enn på mange år, seier Jon Georg Dale.

Innrapporterte reintall per 1. april 2015 viser at reineierne/siidaandelene i all hovedsak har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak og tilpasset reintallet til beitegrunnlaget.  Gjennomførte kontrolltellinger høsten 2015 og vinteren 2016 stadfester i det vesentligste at det totale reintallet nå er under det fastsatte. 

Same med reinsdyr.
I følge Ressursregneskapet for reindriftsnæringen for 2014/2015 har det samla reintallet gått ned fra 232.900 til 211.600 dyr. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

2012: For mye rein

I 2012 var det i Finnmark flere rein enn det er beiter til. Det var ca. 42 000 flere dyr enn det som var fastsatt som bærekraftig. Reindriftsstyret påla derfor alle distrikt som hadde for høyt reintall å redusere til fastsatt nivå. Reduksjonsperioden varierte fra ett til tre år avhengig av hvor mye distriktene skulle redusere.

Reindriftsloven

Det er flere forhold som har bidratt til at reintallet nå er bedre tilpasset beitene. Myndighetene har hele tiden fulgt de prosesser som er fastsatt gjennom reindriftsloven. Dette gjelder også i forhold til dem som ikke har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak. Dette har vært helt nødvendig, riktig og ikke minst rettferdig i forhold til alle dem som lojalt har redusert reintallet i henhold til gitte vedtak.

Tar ansvar for egen framtid

Reindriften har tatt ansvar for egen framtid og økt slakteuttaket. Økt slakteuttak viser at stimuleringen ved økning av de produksjonsrettede tilskuddene over reindriftsavtalen har hatt positiv effekt. Tilbakeholdelse av tilskudd over reindriftsavtalen og deler av rovvilterstatninger i forhold til dem som ikke har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak har også virket positivt på slakteuttaket.

Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt

Ved inngåelsen av de siste reindriftsavtalene har avtalepartene hatt oppmerksomhet på hele verdikjeden fra vidde til bord. Her trekkes særlig fram tilretteleggelsen for merkenøytral markedsføringskampanjer fra Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt. Markedsutvalgets arbeid har hatt en vesentlig innvirkning på økt oppmerksomhet og omsetning av reinkjøtt, samt økningen av produsentprisen som har funnet sted de siste årene

Størst nedgang i Vest-Finnmark

Ressursregnskapet for 2014/2015 viser at det i siste driftsår ble slaktet totalt 75 400 rein som i sum utgjorde 1 750 tonn. På landsbasis gikk reintallet i vårflokk ned fra 232 900 i 2013/14 til 211 600 i 2014/15. Den største nedgangen var i Vest-Finnmark reinbeiteområde der reintallet ble redusert fra 95 900 i 2013/14 til 80 400 i 2014/15. Det er nettopp i dette området det gjennom mange år har vært størst problem med for mange rein i forhold til beitegrunnlaget.

Sør-Trøndelag og Hedmark best

Den høyeste slakteproduksjonen per livrein var i Tamreinlaga og i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Disse områdene hadde også den største kalvetilgangen i driftsåret 2014/15.

Ressursregnskapet for reindriftsnæringa

Ressursregneskapet for reindriftsnæringen er en årlig rapport om ressurssituasjonen i reindriften. Rapporten gir oversikt over tema som beitegrunnlag, reintal, flokkstruktur, produksjon og tap. Vedleggene omfatter næringsoversikter både på områdenivå og distriktsnivå.