Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogindustrien. Det er den høyeste tømmeravvirkningen i Norge siden 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.

– Regjeringa har lagt til rette for at vi effektivt kan ta ut meir tømmer frå dei norske skogane. Det er  løyvd store beløp til bygging av  skogsbilvegar og tømmerkaiar, og vi har opna for bruk av tyngre og lengre tømmerbilar som kan ta større last. Saman med prisauken på tømmer har dette medverka til optimisme i næringa og stor aktivitet i skogen. Klarer vi i tillegg å foredle meir av tømmeret på heimebane, kan verdiskapinga mangedoblast, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Tømmeret har en bruttoverdi på 3,71 milliarder kroner for skogeierne. For hver krone de mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner. Det ligger derfor et verdiskapingspotensiale i dette tømmeret på 35-45 milliarder kroner. Landbruksdirektoratet peker på at satsingen på infrastruktur i skogbruket er helt avgjørende for å styrke skognæringens konkurranseevne. Med bedre tømmerkaier og skogsbilveier får man fraktet  tømmeret ut til markedene på en kostnadseffektiv måte.

Skognæringen er tradisjonsrik og viktig for Norge. Den gir arbeidsplasser og eksportinntekter. Om lag 25.000 mennesker arbeider i den skogbaserte verdikjeden.  Norge er blant de beste i verden når det gjelder innovasjon og nytenking rundt bruksområde for skogbasert råstoff. Det omfatter i dag alt fra byggemateriale, til bioenergi og foredlet råstoff som inngår i produkter vi omgir oss med til daglig.  

Tømmerbil.
I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogindustrien. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Størst avvirkning i Hedmark

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 28 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (14 prosent) og Buskerud (10 prosent). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Vest-Agder hadde størst prosentvis økning i hogsten med 20 % (65.000 m3), mens Rogaland hadde størst nedgang med 21 % (27.000 m3). 

Prisene på sagtømmer og massevirke økte 

Sagtømmerprisen økte for både gran og furu i 2017. Størst var prisøkningen på gran som endte på 490 kr/m3 i desember, opp 55 kr fra året før. Sagtømmerprisen på furu endte i desember på 455 kr/m3.

Massevirkeprisene økte også i 2017. I desember endte massevirkeprisen på gran og furu på 237 kr/m3 og 207 kr/m3, det høyeste nivået siden sommeren 2015.        

Til toppen