Rekrutteringsutfordringene fortsetter i fastlegeordningen

Halvannet år etter at Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2024) ble lagt frem er det økte utfordringer med å rekruttere og beholde fastlegene, viser ny rapport.

– Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helse- og omsorgstjeneste, men har nå alvorlige utfordringer. Det haster med å stabilisere ordningen. Vi er i Hurdalsplattformen tydelig på at vi vil korte ned listestørrelsen og øke basistilskuddet. I tilleggsnummeret har vi foreslått 100 millioner til allmennlegetjenesten. Sammen med øvrige midler er det et steg på veien for å snu den negative utviklingen. Vi vil nå sammen med Legeforeningen og KS i trepartssamarbeidet se på behovet for å justere flere av tiltakene og utvikle fastlegeordningen videre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 ble lansert mai 2020. Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp og evaluere tiltakene. Nå foreligger tredje kvartalsrapport. Noen av hovedfunnene som trekkes frem i rapporten er:

Rekrutteringsutfordringene fortsetter, til tross for positiv vekst av fastleger i tredje kvartal. Fra perioden mars til september i år var det en tilvekst tilsvarende 1,2 pst. Veksten i antall fastleger er imidlertid for svak til å bedre situasjonen i tjenesten. Per september 2021 var 3,8 pst av listene uten fast lege og 2,2 pst av listeinnbyggerne tilsvarende 118 000, sto på disse listene.

Den samlede kapasiteten i fastlegeordningen målt i antall plasser og ledige plasser på lister er redusert. Svekket tilgjengelighet og byttemulighet begrenser fastlegerettighetene til innbyggerne. Mange av dagens erfarne fastleger, som ofte betjener de lengste listene, vil de nærmeste årene nå pensjonsalder. Dette forventes å forsterke utfordringsbildet.

Rapporten viser også positiv utvikling. Det er et uttalt mål at arbeidsbelastningen skal ned, blant annet ved hjelp av å redusere listelengden. Siden innføringen av handlingsplanen har gjennomsnittlig listelengde gått ned. Det blir stadig færre lange lister, med kommunal variasjon. I tillegg vil målet for antall nye LIS1-stillinger være nådd i 2022. Utbetalt tilskudd til ALIS-avtaler, som er et viktig rekrutteringstiltak, har økt betraktelig i 2021. Økningen fortsetter i tredje kvartal.

– Vi må gjøre det tryggere og mer attraktivt å starte som fastlege. Regjeringen har derfor foreslått å øke tilskuddet til leger som er under spesialisering til allmennlege (ALIS). Vi ser at flere søker om ALIS-tilskudd, men små kommuner benytter seg i mindre grad av ordningen. Det må vi ta tak i. Det er her rekrutteringsutfordringene er størst, sier Kjerkol.