Verden trenger rene og produktive hav

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi trenger rene og produktive hav for å opprettholde vårt livsgrunnlag. Jo bedre vi tar vare på havet, jo bedre kan havet hjelpe oss til å møte våre behov, sa utenriksminister Børge Brende på konferansen Our Ocean i Washington denne uken.

USAs utenriksminister John Kerry inviterte eksperter, næringsliv, NGOer og politikere til en konferanse for å sette søkelyset på tilstanden i verdenshavene. 

Utenriksminister Brende holdt innlegg under Our Ocean-konferansen i Washington D.C. 17. juni. Foto: F.O.Andersen, UD
Utenriksminister Brende holdt innlegg under Our Ocean-konferansen i Washington D.C. 17. juni. (Frode O. Andersen, Utenriksdepartementet)

En tredjedel av verdens fiskebestander er overbeskattet. Utkast og ulovlig fiske er et stort problem. Det anslås at opp til 30 prosent av all fangst forsvinner gjennom utkast, svinn ved landing og transport eller som kastes av konsumenten. Samtidig trenger verden mer enn noensinne å høste mer fra havet for å brødfø en stadig voksende befolkning.

- FN-avtalen om havnestatskontroll er et av de potensielt mest effektive instrumentene for å bekjempe ulovlig fiske. Til nå har bare 10 land sluttet seg til avtalen, inklusive Norge. Det amerikanske senatet har nylig godkjent avtalen. Nå må andre land følge etter så snart som mulig, sa Brende i sitt innlegg. Totalt 25 land må slutte seg til avtalen for at den skal tre i kraft.

I utviklingsland er det stort behov for støtte til ressursovervåking, fiskeriforvaltning, og innsats mot ulovlig fiske. Norge har i mange år bistått utviklingsland gjennom «Nansen-programmet» med forskningstokt og ressursovervåking. Nå trappes innsatsen opp og Norge vil bruke mer enn 900 millioner kroner inkludert bygging av et nytt forskningsskip som blant annet skal brukes til kapasitetsbygging og ressurskartlegging i utviklingsland. 

Havforurensning dreper en million sjøfugl hvert år. Totalt flyter ca. 100 millioner tonn søppel på verdenshavene. Det tar 450 år å bryte ned en plastflaske.

- Havforurensning er et globalt problem som vi trenger globale løsninger på. Norge tar derfor et initiativ overfor FNs miljøprogram (UNEP) for å øke satsingen på tiltak mot plastforsøpling i havene og vil bidra med inntil 6 mill. kroner for å få dette arbeidet igangsatt, sa utenriksministeren.

Forsuring av havene som skyldes for høyt opptak av Co2 setter hele økosystemer på spill. Korallrev og havområdene i Arktis og Antarktis er særlig utsatt. Kutt i verdens samlede Co2- utslipp er det viktigste tiltaket mot forsuring av havene. Et vellykket klimatoppmøte i Paris neste år som sikrer veien videre mot 2-gradersmålet og et lavkarbonsamfunn er derfor avgjørende og noe Norge vil bidra til. Norge har de siste årene økt budsjettet til bekjempelse av klimautslipp blant annet gjennom tiltak mot avskoging og økt satsing på fornybar energi i utviklingsland. Utenriksministeren varslet også at det vil komme et betydelig bidrag til det Grønne klimafondet. Et første møte for kapitalisering av fondet finner sted i Oslo 30. juni.

I forbindelse med konferansen i Washington annonserte president Obama intensjonen om å opprette et stort verneområde i det sørlige Stillehavet.

Flere land og organisasjoner som deltok på konferansen annonserte en rekke tiltak og initiativ for å bedre tilstanden i havene. Om lag 400 representanter fra kystnasjoner, forskning, NGO-er, næringsliv og akademia deltok på konferansen. Chiles utenriksminister inviterte til en oppfølgingskonferanse i Chile neste år. Les mer om konferansen og tiltak som skal bekjempe ulovlig fiske og forsøpling av havene på her

Mer informasjon om norske synspunkter på temaene som stod på dagsorden i Washington kan du finne her: Our Ocean – Norwegian Views (pdf)