Svar på spørsmål om reproduktiv helse

Svar på spørsmål nr. 12

Statsråd Vidar Helgesens svar på vegne av utenriksminister Børge Brende på spørsmål fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) om kvinners rett til abort og prevensjon i land hvor dette ikke er en del av helsevesenet, eller er forbudt.

Ordinær spørretime

 

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:

"Norge har i mange år arbeidet målrettet for å styrke kvinners rettigheter til reproduktiv helse. Internasjonalt har vi møtt motkrefter både mot økt åpenhet og i det forbyggende helsearbeidet på dette området.

Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre kvinners rett til abort og prevensjon i land hvor dette ikke er en del av helsevesenet, eller er forbudt?"

Statsråd Vidar Helgesens svar på vegne av utenriksminister Børge Brende:

President,

Regjeringen viderefører Norges satsning på global helse med særlig vekt på å nå tusenårsmål fire (nedgang i barnedødelighet) og fem (nedgang i mødre-dødelighet). Budsjettet for 2014 viser vårt engasjement for å nå disse målene innen utgangen av 2015. Vi har en budsjettøkning i vårt internasjonale helseengasjement fra i år (2013). Vi er aktive på alle internasjonale hovedarenaer for kvinners og barns helse, inkludert reproduktiv helse. I Verdens helseorganisasjon (WHO) deltar vi aktivt for å styrke det normative fundamentet for helse, særlig for kvinner og barn.

Kvinners rett til reproduktiv helse er en del av arbeidet med tusenårsmål fire og fem. Familieplanlegging er et effektivt og rimelig tiltak for å sikre trygge svangerskap og trygge fødsler for både mor og barn. Det at familieplanlegging virker så godt, er kanskje vårt beste argument i møte med motstandere. Altfor mange kvinner dør som følge av farlige aborter.

President,

La meg nevne noen av de spor Regjeringen arbeider langs for å ivareta og styrke kvinners rett til reproduktiv helse.

Vi bidrar til å gjennomføre anbefalingene til FN-kommisjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn. Norge har i år kanalisert 450 millioner kroner til dette, hvorav 150 millioner er øremerket reproduktiv helse. Denne satsningen vil bli videreført i 2014.

Norge bidrar til å få ned prisen på prevensjonsmidler ved å stille garanti for store innkjøp, noe som har ført til en halvering av prisen.

Og for å få flere til bruke prevensjonsmidler, er det viktig å gi opplæring til helsearbeidere, ungdom og kvinner.

Reproduktiv helse er et spørsmål om menneskerettigheter. Gjennom Verdens helseorganisasjon, FNs befolkningsfond og FNs menneskerettighetsråd arbeider Norge for å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter.

Vi prioriterer også arbeidet for å gi kvinner tilgang på trygg abort. Støtten til dette arbeidet ble økt med 20 millioner kroner i 2013. Økningen blir videreført i 2014. Støtten fordeles gjennom en rekke frivillige organisasjoner som har spesialisert seg på å arbeide for trygge aborter.

Det internasjonale arbeidet med reproduktiv helse, prevensjon og abort er krevende og til tider kontroversielt. Desto viktigere er det at vi viderefører det gode arbeidet som allerede pågår og har pågått en stund og som gir resultater for helsen til barn, unge kvinner og mødre.