Ytterligere restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar

Den 14. april og 4. mai 2021 sluttet Norge opp om EUs forsterkede restriktive tiltak mot Myanmar. Tiltakene kommer som svar på militærkuppet 1. februar 2021 og den svært alvorlige  situasjonen i Myanmar.

Forskrift av 4. juli 2003 nr. 895 om restriktive tiltak mot Myanmar/Burma er revidert. Dermed kan  Norge nå innføre økonomiske frystiltak mot en utvidet krets som er knyttet til militærjuntaen. Forskriften har nå hjemmel for listeføring av Myanmars politistyrker og juridiske personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av Myanmars væpnede styrker, eller som genererer inntekter for, støtter eller drar fordel av Myanmars væpnede styrker. Listeføringsgrunnene omfatter nå også handlinger som undergraver demokrati eller rettsstat, eller som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i Myanmar.

Videre er det tilføyd en ny bestemmelse som åpner for å gjøre unntak fra formuesfrys for humanitære formål. Denne bestemmelsen omfatter bistand, for eksempel medisinsk utstyr og matvarer, transport av humanitære hjelpearbeidere eller evakuering fra Myanmar.

Den reviderte forskriften trådte i kraft 21. april og er tilgjengelig her: Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar/Burma - Lovdata.

Med hjemmel i den reviderte forskriften er 21 personer blitt underlagt økonomiske frystiltak og reiserestriksjoner, og to enheter er blitt underlagt økonomiske frystiltak. De nye listeføringene omfatter de samme personene og enhetene som er listeført av EU og omfatter blant annet juntaleder Min Aung Hlaing og andre sentrale skikkelser i Myanmars væpnede styrker. 

Spørsmål

For spørsmål om forskriftsendringene eller handel med Myanmar, ta kontakt med Utenriksdepartementet v/Seksjon for eksportkontroll via E-lisens.