RETHOS har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Masterutdanninger i barnevernsfaglig arbeid inkluderes i RETHOS fase 3

Barne- og familiedepartementet ønsker å legge til rette for mer praksisrettede masterutdanninger for arbeid i barnevernet. Dette ses i sammenheng med kompetansestrategien for det kommunale barnevernet for 2018-2024. Det vises også til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nylig har utarbeidet en rapport med tilrådninger til kompetansehevingstiltak i barnevernet, der blant annet forslag til innhold i utdanningene er tematisert.

På bakgrunn av dette har RETHOS fått i oppdrag å utforme nasjonale retningslinjer for to barnevernsfaglige masterutdanninger: En masterutdanning for barnevernspedagoger og en tverrfaglig masterutdanning. Det skal opprettes en programgruppe for hver utdanning. Mer informasjon om programgruppens sammensetning og mandat vil bli lagt ut på sidene til programgruppene – masterutdanning i barnevern og masterutdanning i barnvernsarbeid (tverrfaglig)

Fremdriftsplan og mandat

I fremdriftsplanen for arbeidet og mandatet for programgruppene i fase 3 kan du lese mer om arbeidet. Fase 3 omfatter videreutdanninger og masterutdanninger og inkluderer per i dag  ABIOK- utdanningene og helsesykepleierutdanningen, i tillegg til de to barnevernsfaglige masterutdanningene.