Historisk arkiv

Retningslinjer for vindkraftanlegg og små vannkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg er fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Olje- og energidepartementet har samtidig i samråd med Miljøverndepartementet fastsatt Retningslinjer for små vannkraftverk.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet

Nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg er fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Olje- og energidepartementet har samtidig i samråd med Miljøverndepartementet fastsatt Retningslinjer for små vannkraftverk.

- Klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor. For Regjeringen er det viktig å realisere ny fornybar energi, samtidig som det tas hensyn til andre viktige miljø- og samfunnsinteresser, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Begge retningslinjene er et ledd i Regjeringens satsing på fornybar energi.

Norge har naturgitte forutsetninger for at vindkraft kan gi et betydelig tilskudd av fornybar energi uten utslipp av drivhusgasser. Retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg skal bidra til at utbygging skjer der konflikten med andre viktige hensyn er akseptabel. Retningslinjene skal også bidra til mer effektive og forutsigbare plan- og konsesjonsprosesser. Det er også utarbeidet en veileder som utdyper hvordan regionalt planarbeid for vindkraft kan utføres. Denne er i dag sendt ut på høring.

Små vannkraftverk gir økt produksjon av fornybar energi og bidrar til næringsutvikling og bosetting i distriktene. I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil at fylkeskommunene utarbeider fylkesvise planer for småkraftverk, som sikrer at naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier ikke går tapt. Retningslinjene for små vannkraftverk til bruk for regional planlegging og for Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsbehandling anbefaler at fylkeskommunene kartlegger og systematiserer aktuelle områders miljøverdier. Retningslinjene tydeliggjør også myndighetenes vektlegging av ulike hensyn og interesser i konsesjonsbehandlingen.

Fylkeskommunene anbefales å starte opp regionalt planarbeid for vindkraft og små vannkraftverk for å gi helhetlige vurderinger av aktuelle områder og styrke vurderingsgrunnlaget for plan- og konsesjonsbehandlingen av enkeltprosjekter.

Retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

Høring av veileder for regionale planer for vindkraft.

Retningslinjene for små vannkraftverk.

Kontaktperson:

I OED: Politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien, tlf. 90 28 42 61
I MD: Avdelingsdirektør Stig Roar Husby, tlf. 99 73 63 76

Til toppen