Evaluering av etiske retningslinjer for økonomisk aktivitet i nord

Utenriksdepartementet har tildelt 7,3 millioner kroner til prosjektet "Resource Extraction and Indigenous Peoples - Evaluating Ethical Guidelines". Prosjektet, som ledes av Árran Lulesamisk senter, skal kartlegge og evaluere etiske retningslinjer for ressursutvinning i urfolksområder.

Næringsaktiviteten og ressursutvinningen i nordområdene øker. Det er viktig at dette skjer på en balansert måte, i tett dialog mellom næringsaktører, myndigheter og lokalbefolkning. Det finnes en rekke retningslinjer for økonomisk aktivitet i urfolksområder, men det er behov for mer kunnskap om hvordan disse følges opp og fungerer i praksis.

I samarbeid med forskere og fagpersoner fra andre land og institusjoner vil Árran Lulesamisk senter gjennomgå utvalgte internasjonale, nasjonale og lokale retningslinjer for økonomisk aktivitet i urfolksområder. I tillegg til å kartlegge eksisterende rammeverk, vil prosjektet se nærmere på konkrete ressursutvinningsprosjekter i Norge og Russland. Hensikten er å identifisere gode løsninger og hvordan disse kan videreutvikles. Både urfolksgrupper og utvinningsindustrien skal involveres i dette arbeidet.

Árran Lulesamisk senter vil også se på muligheten for å samarbeide med urfolksorganer og industri om å utvikle et rangeringssystem der bedrifter rangeres utfra hvordan de oppfyller etiske retningslinjer og samhandler med lokalbefolkningen. Formålet med prosjektet er å bidra til å etablere et klarere rammeverk for samhandling mellom bedrifter, urfolk og myndigheter knyttet til ressursutvinning i nord.

Prosjektgruppen består av forskere og fagpersoner fra flere land og institusjoner, inkludert Árran Lulesamisk senter, Universitetet i Tromsø, Sametinget, Universitet i Lapland, Scott Polar Research Institute (Cambridge) og Russian Academy of Sciences i Moskva.  Prosjektet er støttet over Utenriksdepartementets tilskuddsordning Barents 2020 og løper fra 2013 til 2016.

Prosjektet er ledd i oppfølgingen av Meld. St. 7 (2011-2012) Nordområdene – visjon og virkemidler og målsettingen om å bidra til å trygge urfolks kultur og livsgrunnlag.

 

Til toppen