Rettebrev til Stortinget - Prop. 1 LS (2016-2017)

Feil i forslag til stortingsvedtak om dokumentavgift og omregistreringsavgift for 2017

Jeg viser til tidligere rettebrev. Prop. 1 LS (2016-2017) inneholder ytterligere to feil som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Feil i forslag til stortingsvedtak
Ved en inkurie er det blitt en feil i § 2 første ledd bokstav k andre punktum i forslaget til stortingsvedtak om dokumentavgift for 2017. Det samme gjelder § 2 første ledd bokstav k annet punktum i forslaget til stortingsvedtak om omregistreringsavgift.

I bestemmelsene står det at omorganiseringen må ha funnet sted etter 1. januar 2017. Det rette årstallet er 2016. Det aktuelle fritaket trådte i kraft i 1. januar 2016, og det var kun omorganiseringer foretatt etter dette tidspunktet som skulle omfattes. Ved en inkurie har datoen blitt endret til 1. januar 2017.

I samsvar med det ovenstående, skal forslaget til stortingsvedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k andre punktum lyde:

Omorganiseringen og tinglysingen av hjemmelen til fast eiendom må ha funnet sted etter 1. januar 2016.

Likeledes skal forslaget til stortingsvedtak om omregistreringsavgift § 2 første ledd bokstav k andre punktum lyde:

Omorganiseringen og omregistreringen av kjøretøy må ha funnet sted etter 1. januar 2016.

Med hilsen

Siv Jensen 

Til toppen