Aftenposten, 8. mars

Rettshjelp - ikke knebling

Kritiske stemmer, ledsaget av blant annet Mads Andenæs, tar i Aftenposten 4. mars igjen til orde for at legitime kriterier for rettshjelpstilskudd knebler Juss- Buss. Igjen må vi derfor ta avstand fra slike påstander.

Tilskuddsordningens spesielle rettshjelpstiltak er tiltenkt særlig utsatte grupper og mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon. Ordningen er nylig evaluert. Den viste at måloppnåelsen gjennomgående er bra og at tilskuddsmottagerne utfører viktige samfunnsoppdrag. Likevel er det rom for enda bedre måloppnåelse, blant annet for å nå ut til de tiltenkte målgrupper.

For å følge opp evalueringen og for å sikre bedre måloppnåelse, valgte Regjeringen i tilskuddsbrevet å presisere at tilskuddsmidlene skal gå til rettshjelp. Justis- og beredskapsdepartementet orienterte i statsbudsjettet for 2016 om denne presiseringen. Formuleringen er siden gjentatt i tilskuddsbrevene til alle tilskuddsmottagerne. Presiseringen er derfor ikke et forsøk på meningskontroll, og den bryter heller ikke med formålet for slike rettshjelpstiltak.

Stortingsflertallet økte bevilgningen for 2016 med ti millioner kroner. Den samlede bevilgningen i 2016 utgjør derfor i overkant av 46 millioner kroner. Juss-Buss fikk økt tilskudd i 2016 og er blant de organisasjonene som kom best ut i evalueringen. Påstandene om at Regjeringen forsøker å kneble organisasjonens rettspolitiske arbeid, faller derfor på sin egen urimelighet.