Historisk arkiv

Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. ( 22.02.05)

Pressemelding

Nr.: 28/05
Dato: 22.02.2005
Kontaktperson: Seniorrådgiver Ingvar Engen, tlf 22 24 80 31

Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen bygger på endringsforslag som tidligere er vedtatt i Norsk språkråd.

Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen.

I tillegg blir selve rettskrivningssystemet forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer forsvinner. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten.

På oppdrag fra departementet har Norsk språkråd utredet en tilsvarende forenkling av rettskrivningssystemet også i nynorsk. Ved den endelige behandling av saken ble det imidlertid vedtatt å opprettholde systemet med hovedformer og sideformer i nynorsk.

Behandlingen i Språkrådet har avdekket ulike syn både i dette spørsmålet og når det ellers gjelder den nærmere utforming av nynorskrettskrivningen. Departementet har derfor ikke funnet grunnlag for å godkjenne de endringene som ble vedtatt i nynorsk. Nynorskrettskrivningen forblir dermed uendret.

Bakgrunnen for saken og en redegjørelse for de vurderinger som er gjort, framgår av det brev som departementet har sendt Norsk språkråd.

Norsk språkråd vil informere om enkeltheter og detaljer og for øvrig følge opp saken i nødvendig utstrekning.

Vedlegg