Revidert WTO-avtale om offentlige innkjøp (GPA) lagt frem

Regjeringen har lagt frem stortingsproposisjon om samtykke til godkjennelse av protokoll om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp.

Den 24. mai 2013 la Kongen i statsråd frem stortingsproposisjon om samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 (Prop. 157 S (2012-2013)).

Protokoll om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp  (Government Procurement Agreement – GPA) ble vedtatt av Norge og 40 andre WTO-medlemmer 30. mars 2012.

Hovedmålsettingen med GPA-avtalen er å sikre en effektiv multilateral ramme for offentlige anskaffelser over nærmere angitte terskelverdier, og at lovgivning og praksis i medlemslandene baseres på prinsippene om nasjonal behandling og ikke-diskriminering.

GPA-avtalen innebærer at partene gir hverandre tilgang til sine offentlige anskaffelser. Avtalen inneholder detaljerte prosedyreregler for gjennom føringen av offentlige anskaffelser, blant annet i form av bestemmelser om anskaffelsesprosedyrer, tekniske spesifikasjoner, tidsfrister, utvelgelse av leverandører, tildeling av kontrakter, klageprosedyrer mv.

Formålet med revisjon av avtalen har for det første vært å forbedre og forenkle selve avtaleteksten, herunder prosedyrebestemmelsene, og gjøre den mer brukervennlig og fleksibel. Videre sikrer den reviderte avtalen større grad av åpenhet og harmonisering av lovverk, reguleringer og innkjøpspraksis for offentlige anskaffelser internasjonalt. For det andre har det vært et viktig mål med revisjonen å utvide avtalens dekningsområde mellom partene, dvs. hvilke offentlige etater og organer mv. som omfattes av avtalen, hvilke typer bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester som dekkes, og til hvilke terskelverdier.

Til toppen