Revisjon av arbeidstidsdirektivet presenteres før året er omme

Revisjonen av arbeidstidsdirektivet vil bli presentert mot slutten av året. Det sa sysselsettingskommissær László Andor i sin tale til Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Kommissær for sysselsetting, sosiale saker og inkludering László Andor presenterte Kommisjonens arbeidsprogram i en tale til Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk 27. april. Han uttalte blant annet at han ønsker å styrke den sosiale dimensjonen i den europeiske modellen, og frem følgende initiativer i Kommisjonen for å følge opp de “sosiale” flaggskipene i EU2020:

1. 2010
· Unge: Kommisjonen vil presentere en meddelelse om unge og sysselsetting mot slutten av 2010. Den vil fokusere på strategiske virkemidler for å øke jobbmulighetene for unge, oppfordre til flere lærlingplasser og forbedre overganger mellom skole og arbeid.

· Ferdigheter og jobber: Kommisjonen vil presentere en ny (non-legislative) strategi i oktober 2010, med fokus på europeiske prioriteringer for å forbedre arbeidsmarkedsdeltakelse og bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet.

· Den lenge omtalte og bebudede revisjonen av Arbeidstidsdirektivet vil bli presentert mot slutten av året.

· Kommisjonen vil også publisere en meddelelse om en europeisk plattform for fattigdomsbekjempelse ultimo 2010, basert på samarbeidet med the Social Protection Committee. Her vil nasjonale virkemidler for å bekjempe sosial ekskludering bli beskrevet og dokumentet vil i stor grad bygge på erfaringene fra det pågående europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010.

· Aldrende befolkning: Kommisjonen vil i løpet av de kommende uker presentere en grønnbok om pensjoner. Her vil de ulike mulighetene for å sikre kontinuitet og hensiktsmessighet innenfor pensjonsordninger analyseres. Andor informerte om at et tysk forsikringsselskap nettopp har presentert tall som viser at i 2010 vil antall innbyggere i aldersgruppen 60 - 64 for første gang overstige gruppen mellom 15 og 19. Grønnboken om pensjon vil stimulere til en analyse av forholdet mellom EUs og medlemsstatenes ansvar på dette område. Den vil ha en nokså generell form, herunder en gjennomgang av et bredt spekter av virkemidler. Den vil også berøre implikasjoner på tilstøtende området – som for eksempel investeringer, forsikringer og boligsspørsmål. Det er forventet at grønnboken vil lede til et initiativ på EU-nivå fremover. 

2. POST-2010.
· Her nevnte Andor blant annet at han tar sikte på å presentere et juridisk dokument vedrørende implementering av Utsendingsdirektivet i 2011. Forslaget vil klargjøre de rettslige forpliktelsene for myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, og skal forbedre samarbeidet mellom nasjonale myndigheter gjennom sanksjoner.

· Blant andre initiativer de kommende år, ble følgende nevnt: En meddelelse om en ny europeisk strategi for mennesker med funksjonshemming i perioden 2010 til 2020, en meddelelse om” new European competences” og en annen om ” benchmarks for mobility and employability”. Endelig annonserte han at det vil bli presentert et forslag om ”work-life balance”, et om beskyttelse av arbeidstakere mot risiko fra elektromagnetiske felt og om en beslutning vedrørende Progress programmet for 2013-2020.

Til toppen