Revisjon med pålegg om minstevannføring i Årdalsvassdraget i Rogaland

Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i disse regulerte vassdragene. Miljøtilstanden bedres ved pålegg om minstevannføring i Årdalsvassdraget, samtidig som de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir oppgradert til dagens standard.

Årdalsvassdraget er i dag et av Rogalands beste laksevassdrag selv om en vesentlig del av nedbørsfeltet ble overført i forbindelse med utbyggingen av Lysebotn kraftverk. Det er et betydelig restfelt som bidrar med vannføring i vassdraget, men i tørre perioder kan vannføringen bli kritisk lav, noe som kan true laksebestanden.

- I Årdalsvassdraget er det nødvendig å sikre vann til laksen i de tørreste periodene. Jeg mener vi her har pålagt en minstevannføring som gir en god balanse mellom hensynet til laksebestanden og behovet for å unngå tap av fornybar og regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Minstevannføringen er satt til 1,5 m3/s vinterstid og 2m3/s sommerstid og skal måles på Kaltveit i Hjelmeland kommune. Vannet skal slippes fra Breiavad lenger opp i vassdraget, slik at også så vel øvre deler av lakseførende strekning som landskapet i dette området får nyte godt av minstevannføringen.

Det er ikke fastsatt minstevannføring i Stølsåna i denne revisjonen. Erosjonsproblemene ved Strandvatn i Forsand kommune skal utredes, og en rapport om erosjon skal danne grunnlag for eventuelle pålegg fra NVE.

I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og bestemmelser om innbetaling til kulturminnevern i vassdrag.

I årene fremover åpnes det flere vassdrag for revisjon. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her være et viktig hensyn.

Til toppen