Rigget for fremtiden

Har vært publisert i Harstad Tidende og Finnmark Dagblad

Med budskapet om og troen på at vi gjennom nye ideer og bedre løsninger kan ta Norge inn i fremtiden, fikk Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre denne høsten et historisk sterkt mandat fra velgerne. 

Forutsatt at vi i dag gjør de rette grepene, er sjømatnæringen utpekt som en av Norges fremtidsnæringer. I dette ligger det betydelige muligheter og et tilsvarende ansvar. 

Erkjennelsen av sjømatnæringens potensial er noe vi deler med våre forgjengere. For regjeringen er imidlertid veien til å realisere næringens potensial, preget av et sterkere fokus og nye virkemidler.

Det er en anerkjent betraktning at mer av det samme ikke vil overraske med å gi nye resultater. Dersom vi ønsker å skape merkbare endringer, må vi derfor være villige til å sortere våre målsettinger og se på nye løsninger. 

Fra 1. januar 2014 vil Norge ha et Nærings- og fiskeridepartement. Departementet overtar ansvaret for fiskeri- og havbrukssaker som i dag ligger til Fiskeri- og kystdepartementet, og oppgavene fra det tidligere Nærings- og handelsdepartementet.  Departementet får samtidig tilført ansvaret for konkurransesaker og selskapslovgivningen. 

Et av hovedprosjektene til regjeringen er å løfte konkurransekraften til norske arbeidsplasser og motvirke todelingen i norsk økonomi. For sjømatnæringen spesielt, handler den nye departementsstrukturen om å skape best mulige rammer for bærekraftig vekst og videre utvikling. 

Erna Solberg sa det slik på sin første pressekonferanse som landets statsminister: ”Fiskeri- og havbruksnæringen er en fremtidsnæring med høy verdiskaping. For å bidra til videre vekst vil regjeringen i større grad se næringen i sammenheng med virkemiddelapparatet og handelspolitikken. Fiskerinæringen har historisk sett vært en viktig næring for Norge. Vi vil gjøre fiskeri- og havbruksnæringen til en like viktig fremtidsnæring.” 

Fisk fra norske hav og merder havner på 36 millioner middagstallerkener verden rundt - hver eneste dag. Det gjør fiskeri- og havbruksnæringen til en av Norges største eksportnæringer. I en verden der forbrukerne i økende grad etterspør sunn mat, er mulighetene for norsk sjømat betydelige. Men vi er helt avhengig av å få solgt fisken vår. Vi trenger adgang til markeder og forbrukere som etterspør norsk sjømat. I Nærings- og fiskeridepartementet vil norsk handelspolitikk i større utstrekning rette oppmerksomheten mot hvordan vi kan videreutvikle Norges posisjon som sjømatnasjon.  

Lønnsomhet i alle deler av sjømatnæringen er en forutsetning for å lykkes. Det er slik vi skaper trygge arbeidsplasser og sterke lokalsamfunn, som igjen er vesentlig for å sikre nødvendig rekruttering og kompetanse til næringen. 

I min gjerning som sjømat-Norges fremste ambassadør, ser jeg frem til et nært og godt samarbeid med næringsaktører og kunnskapsmiljøer. Dere er de nærmeste til å identifisere så vel vekstmulighetene som unødvendige hindre for utvikling. 

Mitt første oppdrag for norsk sjømatnæring hadde jeg på mitt statsbesøk til Tyrkia nylig. Besøket var en verdifull påminning om hvilken global næring sjømatnæringen er. For norsk næringsliv er Tyrkia et forholdsvis nytt og svært spennende marked. Fra norsk side må vi jobbe videre for å utvikle vår posisjon som internasjonalt ledende sjømatnasjon. 

Sammen kan vi rigge norsk sjømatnæring for fremtiden.