Riksrevisjonen har revidert klima- og skogsatsingen

Riksrevisjonen offentliggjorde i dag sin rapport til Stortinget om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. I 2012-revisjonen av Utenriksdepartementet hadde Riksrevisjonen et særskilt fokus på klima- og skogsatsingen.

Riksrevisjonens rapport påpeker flere svakheter i forvaltningen av satsingen. Blant annet peker Riksrevisjonen på en uklar ansvarsdeling innad i Utenriksdepartementet og overfor Miljøverndepartementet, som har bidratt til vesentlige svakheter i styring og rapportering.

Ny regjering har allerede igangsatt flere tiltak for å bedre organiseringen av klima- og skogprosjektet. Blant annet har regjeringen besluttet at klima- og miljøvernministeren får det hele og fulle ansvar for klima- og skogprosjektet. Ved å samle ansvaret for prosjektet i ett departement, under én ansvarlig statsråd, legges det til rette for bedre styring og effektivisering. Dette vil avbøte mange av de uklarhetene om ansvarsforhold og rapporteringslinjer som Riksrevisjonen påpeker.

Riksrevisjonens rapport anbefaler også en nyansering av prosjektets rapportering til Stortinget. Det er tatt initiativ til en årlig framdriftsrapport som omhandler både de klimapolitiske og utviklingspolitiske målene for satsingen.

Riksrevisjonens rapport blir nå gjennomgått i detalj i departementet. Behov for andre eller ytterligere tiltak vil fortløpende bli vurdert.

Til toppen