Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Riksrevisjonens undersøkelse viser at Forsvarets objektsikring har blitt forbedret siden undersøkelsen i 2015, men ikke tilstrekkelig.

 - Jeg ser svært alvorlig på de utfordringene vi har, og jeg prioriterer arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens funn og merknader. De fleste forholdene var allerede under utbedring mens revisjonen pågikk, og for de andre har oppfølgingen startet nå, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarssektoren har satt i gang flere tiltak for å forbedre den permanente grunnsikringen de senere årene. Sammen med planlagte tiltak beløper sikringsarbeidet seg til over to milliarder kroner.

Riksrevisjonen bekrefter den positive utviklingen som har vært innen objektsikring med sikringsstyrker. Riksrevisjonens undersøkelse gjelder Heimevernets områdestyrker, men Forsvaret har også andre styrker som avhengig av situasjonen kan benyttes som sikringsstyrker. Det er gjennomført en rekke tiltak innen regelverksarbeid, forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid, utpeking av objekter, utarbeidelse av sikringsplaner, øving på sikring og forbedring av sikringsstyrkenes operative evne.

- Riksrevisjonens vurdering av at objektsikkerheten ikke i tilstrekkelig grad er bedret, er helt i samsvar med at tidligere forsvarsminister informerte Stortinget i 2017 om at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Så lenge det fortsatt finnes svakheter og mangler er vi ikke i mål, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Forebyggende grunnsikring av Forsvarets skjermingsverdige objekter

 • Forsvarets skjermingsverdige objekter har en form for grunnsikring, selv om denne ennå ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i lov og forskrift for alle objektene.
 • En stor del av objektene befinner seg på sikrede militære områder.
 • Siden 2015 er det igangsatt, eller under igangsetting, prosjekter som skal bedre grunnsikringen for om lag 1,6 milliarder kroner.
 • I tillegg bruker vi 900 millioner kroner på å erstatte radiolinjenettet med fibernett. Dette vil øke redundansen og redusere antallet skjermingsverdige objekter.
 • Riksrevisjonen nevner spesielt at det er positivt at Forsvarsdepartementet, i tillegg til alle sikringsprosjektene nevnt ovenfor, også har satt i gang et arbeid (infrastrukturprosjektet – sikring hele landet) for å få oversikt over sikringen av skjermingsverdige objekter og for å sørge for at disse blir sikret i samsvar med sikkerhetsloven. Tilstandsoversikten utarbeides gradvis og skal være ferdig i 2022, og grunnsikringen skal gradvis komme på plass innen 2025.
 • Infrastrukturprosjektet ivaretar Riksrevisjonens anbefaling om en forpliktende fremdriftsplan og finansiering for permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter.
 • Stortinget er informert om – blant annet gjennom forsvarsbudsjettet – at arbeidet med å sikre de skjermingsverdige objektene vil fortsette de kommende årene. Lister over objekter oppdateres hvert år, og det kan ta tid å få på plass sikringstiltak etter at et nytt objekt er utpekt.

Forsvarets objektsikring med sikringsstyrker

 • Riksrevisjonen har bekreftet informasjonen som ble gitt til Stortinget i 2017 om forbedring i objektsikringen med sikringsstyrker. Forsvaret arbeider bedre med denne objektsikringen i dag enn i 2015, og samarbeidet mellom Forsvaret og politiet har også blitt bedre. Dette har vært prioritert av regjeringen og det er en rekke tiltak som er iverksatt for å forbedre samarbeidet mellom de to etatene. Som eksempel kan nevnes ny bistandsinstruks, felles kompetansetiltak i form av kurs og målrettede øvelser, utveksling av liaisoner, utstrakt møtevirksomhet og faste videokonferanser.
 • Andelen objekter der politiet har bedt Forsvaret om forhåndsplanlagt bistand, og som har en plan for sikringen, har økt fra 25 prosent i 2015 til 72 prosent ved høringen i 2017 og til 94 prosent ved Riksrevisjonens undersøkelse.
 • Andelen nøkkelobjekter som skal ha militær sikring ved en sikkerhetspolitisk krise eller væpnet konflikt, og som har en plan for sikringen, har økt fra om lag halvparten i 2015 til 87 prosent ved høringen i 2017 og til 91 prosent ved Riksrevisjonens undersøkelse.
 • Det er flere sivile objekt på listen nå enn i 2015, men det er totalt færre nøkkelobjekter nå enn for 5-6 år siden. Det er ikke krav om at alle objekter skal kunne sikres samtidig.
 • Antallet nøkkelobjekter ligger innenfor Heimevernets kapasitet til sikring, og Heimevernet har god status på øving på objektsikring. Det kan også være aktuelt å benytte andre styrker enn Heimevernets områdestyrker til objektsikring.
 • Heimevernets budsjett ble vesentlig styrket i perioden 2014-2017, noe som blant annet forbedret evnen til objektsikring. For 2017 ble Heimevernet styrket med 191 mill. kr, blant annet for å ta igjen et langvarig etterslep på vedlikehold, anskaffe reservedeler og ammunisjon og legge til rette for høyere aktivitet og øving i prioriterte avdelinger. Styrkingen inkluderte 27 mill. kr til sperremateriell.
 • Arbeidet med å forbedre Heimevernets operative evne fortsetter i tråd med de vedtak som er gjort i forbindelse med langtidsplanen for forsvarssektoren og landmaktutredningen.
 • Objektsikringsinstruksen må være klar og tydelig for alle som bruker den. Forsvarsdepartementet sa i brev til Justis- og beredskapsdepartementet i november 2017 at det må vurderes å revidere instruksen etter at Riksrevisjonens rapport foreligger. Det er allerede avtalt at de to departementene skal møtes for å starte dette arbeidet.

Forsvarsdepartementets oppfølging av Riksrevisjonens fire anbefalinger

 1. Sørge for forpliktende fremdriftsplan og finansiering slik at permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret blir etablert i tråd med Stortingets forutsetninger.
  Forsvarsdepartementets oppfølging: Prosjektet med å avdekke tilstanden til samtlige skjermingsverdige objekter og å sikre disse videreføres. Det er planlagt å benytte 435 millioner kroner til prosjektet. I tillegg kommer andre prosjekter som overgang fra radiolinje til fiber og sikring av nybygg som en del av byggeprosjektene.
 2. Iverksette nødvendig midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven frem til permanent grunnsikring er etablert.
  Forsvarsdepartementets oppfølging: De skjermingsverdige objektene har allerede en form for grunnsikring, og det jobbes med å forsere arbeidet slik at flest mulige objekter oppnår et tilstrekkelig nivå av sikring. Midlertidige tiltak vurderes også for de objektene der dette er hensiktsmessig.
 3. Sikre felles forståelse av objektsikringsinstruksen mellom departementene.
  Forsvarsdepartementets oppfølging: Instruksen skal gjennomgås i tett samarbeid mellom FD og JD i løpet av 2018.
 4. Avklare og sørge for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker.
  Forsvarsdepartementets oppfølging: På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport, vil beregningene rundt Heimevernets kapasitet til objektsikring kvalitetssikres. Politiet skal inviteres med i arbeidet.

 

Til toppen