Historisk arkiv

Riktigere bruk av spesialundervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Skolene får en lovfestet plikt til å vurdere og prøve ut tiltak i vanlige skoletimer, før de avgjør om eleven skal utredes med tanke på spesialundervisning.

-Vi ønsker at alle elever skal være inkludert og få god tilpasset opplæring innenfor det ordinære undervisningstilbudet. Spesialundervisning skal være et målrettet tilbud til elever med særskilte behov utover dette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen går inn for å lovfeste skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære undervisningstilbudet, med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, før det blir gjort sakkyndig vurdering.Elevenes rett til spesialundervisning vil ikke bli endret, og foreldrene vil fortsatt kunne kreve sakkyndig vurdering.

-Forslaget vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset opplæringstilbud for alle, og at behovet for spesialundervisning reduseres. Det er viktig at skolene gjør disse vurderingene tidlig i skoleløpet, slik at elevene så raskt som mulig får den hjelpen de trenger, sier Halvorsen.

En lovproposisjon om flere endringer i opplæringsloven og privatskoleloven ble behandlet i statsråd i dag:

  • Erstatte skriftlig halvårsrapport om spesialundervisning med én årlig rapport
  • Delt bevisbyrde i erstatningssaker som omhandler psykososialt miljø.
  • Utvidet foreldelsesfrist i straffesaker om psykososialt miljø
  • Ny bestemmelse om bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen. Bestemmelsen tydeliggjør når det gis adgang til dette.
  • Hjemmel for nabokommuner til å vedta likelydende forskrifter om felles skolekrets. En kommune vil kunne bestemme at elever i et område har nærskole i en annen kommune. Nærskoleprinsippet vil ellers gjelde.
  • Hjemmel til å vedta forskrift om et forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere.
  • Plikt for skolene til å samarbeide med andre instanser om utarbeiding og oppfølging av individuell plan.
  • Presisering av begrepet ”anerkjent pedagogisk retning” i privatskolelovens bestemmelser om godkjenning av skoler. Det foreslås også at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk faller bort.

Regjeringen tar sikte på at lovendringene trer i kraft innen 1. august.

Lovproposisjonen finner du her