Riktigere mobbetall

Elevundersøkelsen har vært og vil fortsatt være et viktig verktøy for å skape et godt læringsmiljø for alle elever i skolen.  

I Dagsavisen 27. januar stilles det spørsmål ved om mobbetallene fra Elevundersøkelsen er korrekte. I ingressen står det at Kunnskapsdepartementet mener at de nasjonale mobbetallene ikke er til å stole på. Det er en påstand som Dagsavisen ikke har dekning for å hevde basert på mine sitater.

Der gjør jeg det klart at endringer som ble gjort i Elevundersøkelsen i 2013, kan være en årsak til at antallet som svarer at de har blitt utsatt for mobbing har gått ned. En del forskere er skeptiske til om det faktisk har blitt mindre mobbing i skolen, og dette er en problemstilling Utdanningsdirektoratet selv har løftet og sett nærmere på. Men derfra å hevde at Kunnskaps-departementet mener at Elevundersøkelsen ikke er til å stole på, er å trekke det for langt. Det er ikke funnet direkte mangler eller feil, men slike omfattende undersøkelser vil alltid kunne bli bedre. Derfor gjennomgår Utdanningsdirektoratet den, og vil komme med forslag til endringer.  

Uavhengig av diskusjonen om det har vært en faktisk nedgang i mobbingen eller ikke, er mobbetallene fortsatt altfor høye.Derfor vil regjeringen i løpet av noen måneder legge frem nye konkrete tiltak mot mobbing. Vi gjør en fullstendig gjennomgang av anti-mobbepolitikken, og vil blant annet gjøre regelverket klarere. Kommuner som ikke gjør nok for å stoppe mobbing kan gis økonomiske sanksjoner, og klageadgangen skal bli enklere. Dette er tiltak som både skal forebygge mobbing og styrke rettighetene til de som mobbes.