RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 76721-76740 av 78137 treff.

 • §§ 3-4 og 3-8 - Spørsmål om pant i jernbanemateriell

  02.09.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 97/07096 E RM/JGS Dato: 02.09.1997 Spørsmål om pant i jernbanemateriell Vi viser til Deres brev 8 juli 1997 hvor det reises spørsmål om det er adgang til å underpantsette jernbanemateriell som ikke kan pantsettes etter panteloven § 3

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Panteloven

 • Forskrift om telling av rein

  29.08.1997 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. august 1997 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 19, jf. kgl.res. av 22. juni 1979 nr. 3372. Endret ved forskrift 6 jan 2000 nr. 9.

 • Innkjøpsreiser og handleatferd

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Noen viktige utviklingstrekk

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Handel, tilgjengelighet...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Innspill til en politikk...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Litteratur

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Litteratur Aalborg kommune 1981: Aalborg bykerne. Indkøb i bykernen. Aaalborg, Aalborg kommune, Magistratens 2. afd. Aftenposten 1986: Oslo frem til år 2000. Oslo, Aftenposten, Markedsseksjonen. Andersen m fl 1995: Husholdningenes økonomi. !980-

 • Vedlegg 1. Antall besøkende ved...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg 1. Antall besøkende ved ulike attraksjoner, møtesteder og reisemål Attraksjon År Besøkende pr år Merknad Kilde Muséer og utstillinger Vikingskipene, Oslo 1995 465.000 SSB/Aftenposten 8.3.95 Kon-Tiki-muséet, Oslo 1995 311.000 SSB/Aftenposten

 • Forord

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forord Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i debatten om utvikling av byenes sentrumsområder. Diskusjoner og beslutninger har i for stor grad

 • Handel, tilgjengelighet...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

  Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

  26.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-1193 ISBN 82-457-0160-2 Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i

 • St.meld. nr. 61 (1996-97) - Om eierskap i næringslivet

  22.08.1997 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Offisielt fra statsråd 22. august 1997

  22.08.1997 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. august 1997. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger

 • St.prp. nr. 81 (1996-97) - Billighetserstatninger av statskassen

  22.08.1997 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • T-1194 Fylkesplanlegging

  Sammen om fylkesplanleggingen. Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet samarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og statlige etater om fylkesplanleggingen

  18.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • § 6-3 - Rekkevidden av pressens kildevern i forhold til opplysningsplikten etter ligningsloven § 6-3

  15.08.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 97/06295 E TO/JS Dato: 15.08.1997 Rekkevidden av pressens kildevern i forhold til opplysningsplikten etter ligningsloven § 6-3 Vi viser til brev 16 juni 1997 med spørsmål om omfanget av pressens kildevern. I utgangspunktet har

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

 • Artikkel 28 - Tilsetting av utenlandske statsborgere som fengselsbetjenter

  14.08.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1997/04876 E HI/GH Dato: 14.08.1997 Tilsetting av utenlandske statsborgere som fengselsbetjenter Vi viser til Kriminalomsorgsavdelingens notat 19 juni 1997. Lovavdelingen har vurdert hvorvidt kravet om norsk borgerskap for tjenstegjøring i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: EØS-avtalen

 • §§ 13, 13 a, 13 b og 13 d - Spørsmål om tolkningen av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt

  12.08.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/5049 E AS/KES Dato:.12.08.1997 Spørsmål om tolkningen av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 1 Vi viser til brev 12 mai 1997, der Kommunal- og arbeidsdepartementet forelegger Justisdepartementet

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Offisielt fra statsråd 1. august 1997

  01.08.1997 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. august 1997. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Delegasjon av myndighet

 • § 13 - Tolkningsspørsmål til forvaltningsloven § 13

  28.07.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1997/6044 E AS/KES Dato: 28.07.1997 Tolkningsspørsmål til forvaltningsloven § 13 Vi viser til brev 6 juni 1997, der Kulturdepartementet ber Lovavdelingen vurdere om opplysninger om hvilke offisielle representanter fra myndighetene

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven