RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 76801-76820 av 86163 treff.

 • Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

  14.04.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet er en årlig utgivelse som tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. "Norsk petroleumsverksemd 2005" er en samproduksjon mellom

 • Godkjenning av fylkesdelplan for museum i Hordaland

  14.04.2005 Brev Klima- og miljødepartementet

  Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200000078-355/656.T07/GBOL 200500834-8/OAH 14.04.2005 Godkjenning av fylkesdelplan for museum i Hordaland Vi viser til brev frå Hordaland fylkeskommune, datert 20. januar 2005,

 • Godkjenning av fylkesdelplan for museum i Hordaland

  14.04.2005 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200000078-355/656.T07/GBOL 200500834-8/OAH 14.04.2005 Godkjenning av fylkesdelplan for museum i Hordaland Vi viser til brev frå Hordaland fylkeskommune, datert 20. januar 2005,

 • Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

  14.04.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål. Formålet med publikasjonen er tredelt: Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet. Se nærmere på

 • Høring — Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som praktiserer medleverordninger

  14.04.2005 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Høringsfrist: 31.05.05 Høringsbrev | Høringsnotat | Høringsinstanser | Høringsuttalelser

  Høringsfrist: 15.05.2005 Status: Ferdigbehandlet

 • Sola kommune - kommuneplan for Sola 2002-2013 (boliger - jordvern/naturvern)

  14.04.2005 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 14. april 2005 Innsigelse til kommuneplan for Sola 2002-2013, Sola kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 21. april 2004. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 –5, femte ledd oversendt

 • Sola kommune - kommuneplan for Sola 2002-2013 (boliger - jordvern/naturvern)

  14.04.2005 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 14. april 2005 Innsigelse til kommuneplan for Sola 2002-2013, Sola kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 21. april 2004. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 –5, femte ledd oversendt

 • Rundskriv H-03/05

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005

  14.04.2005 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005 Rundskriv H-3/05 - Utgitt 14. april 2005 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2005

 • Rundskriv H-05/05

  Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser - lovlegkontroll etter § 28

  13.04.2005 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv Fylkesmennene Nr. H-05/05 Vår ref 05/1294-1 SDA Dato 04.04.2005 LOV OM FASTSETJING OG ENDRING AV KOMMUNE- OG FYLKESGRENSER – LOVLEGKONTROLL ETTER § 28 Etter lov av 2001 nr. 70 (inndelingslova) skal departementet føre kontroll med

 • Høring - forslag til endringer i midlertidig forskrift av 24. februar 2005 nr. 0165 — om adgang til å søke arbeidstillatelse fra riket for irakere som har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse

  13.04.2005 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 05/537-11 HBO 13.04.05 Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i midlertidig forskrift av 24. februar 2005 nr. 0165. Forslaget til endring gis i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Barnevernloven § 4-4

  13.04.2005 Tolkningsuttalelse Barne- og familiedepartementet

  § 4-4 Anbefaling om nye rutiner for saksbehandling dersom foreldre nekter å ta i mot hjelpetiltak (PDF) § 4-4 Vedr. egenandel

 • Forslag om overføring av avholdspliktregler til vegtrafikkloven, jernbaneloven og forslag om opphevelse av avholdspliktloven

  13.04.2005 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 04.07.2005 Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring — framlegg til ny § 14a i Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

  12.04.2005 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til høyringsinstansane Deres ref Vår ref Dato 05/1036-2 AKW 01.04.2005 Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring framlegg til ny § 14a i Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank. Framlegget går ut på å gje Statens

  Høringsfrist: 13.05.2005 Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer

  12.04.2005 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 12. april 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (

  Se forskriften på lovdata.no

 • Høring — forskrift om opplysningsplikt overfor Norges Bank

  12.04.2005 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 18.05.05 Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

  Høringsfrist: 18.05.2005 Status: Ferdigbehandlet

 • Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

  11.04.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten (pdf)

 • Rundskriv G-03/2005

  Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen politiet/påtalemyndigheten

  11.04.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgen og politi/påtalemyndighet er avhengig av gjensidig utveksling av opplysninger for å oppnå best mulig resultat i sitt arbeid. Et nytt rundskriv angir tiltak og sentrale regler for å sikre best mulig samarbeid.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2005/1

  11.04.2005 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Tvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (heisoverenskomsten)

 • §§ 5a, 6 og 9 - Vurdering av innsynskrav

  11.04.2005 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 2005/02048 EO ATV/MHG/KG Dato: 11.04.2005 Vurdering av innsynskrav Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 11. mars 2005. I brevet bes det om vår vurdering av følgende spørsmål som reiser seg i forbindelse med et

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • § 18 - Vurdering av innsynskrav

  11.04.2005 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 2005/02048 EO ATV/MHG/KG Dato: 11.04.2005 Vurdering av innsynskrav Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 11. mars 2005. I brevet bes det om vår vurdering av følgende spørsmål som reiser seg i forbindelse med et

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven