Saarivuomas sameby vant delvis frem

Høyesterett avsa 30. juni dom i saken mellom Saarivuoma sameby og staten og Statskog SF, der Saarivuomas sameby vant delvis frem med sitt syn.

– Vi tar Høyesteretts dom til etterretning, og vil nå gå grundig igjennom dommen og de konsekvenser denne vil få for norsk reindrift i området, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Høyesterett fastslår at Saarivuoma sameby fra og med denne dommen har rett til å drive reindrift i tvisteområdet uten hinder av bestemmelsene i grensereinbeiteloven med forskrifter, men Saarivuoma tilkjennes ikke erstatning. Ettersom det er tale om et offentligrettslig krav, avvises også søksmålet mot Statskog SF.

Høyesterett har videre kommet til at reguleringen i grensereinbeiteloven ikke strider mot folkeretten eller Grunnloven, og at EØS-avtalen ikke kommer til anvendelse. Hver av parten bærer egen kostnader, som er uttrykk for at ingen har vunnet dommen fullstendig eller i det vesentlige.

Som Høyesterett bemerker, gjelder saken reelt sett ikke en konflikt mellom storsamfunnet og samiske rettigheter, men mellom ulike interesser innenfor reindriftsnæringen. Konkret står det om svenske Saarivuoma sameby og norske Hjerttind reinbeitedistrikts muligheter til å bruke tvisteområdet som beite. Høyesterett avgjør kun det offentligrettslige spørsmålet om samebyen har lovlig adkomst til områdene, ikke rekkevidden av de underliggende privatrettslige rettighetene. Retten tar videre ikke stilling til om Saarivuomas bruksrett er eksklusiv, eller om det foreligger en førsterett.