Salget av F-5-jagerfly undersøkt av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har undersøkt salget av F-5-jagerfly. I hovedsak er funnene de samme som Forsvarsdepartementets internrevisjon beskrev i sine rapporter i forkant av Riksrevisjonens arbeid.

Forsvarsdepartementets internrevisjon har utarbeidet en rapport om den interne kontrollen tilknyttet avhending av materiell i tillegg til en egen rapport om avhendingen av F-5 jagerfly. Begge disse rapportene har vært en del av grunnlaget for Riksrevisjonens undersøkelse.

Riksrevisjonens merknader om Forsvaret og Forsvarsdepartementet samsvarer i hovedsak med funnene Forsvarsdepartementets Internrevisjon gjorde da de undersøkte avhending av materiell generelt og avhending av F-5-jagerfly spesielt. Funnene er således allerede avdekket og risikoreduserende tiltak er iverksatt, uten at dette reflekteres i Riksrevisjonens undersøkelse.

Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser. Stortinget ble informert om disse i forbindelse med behandlingen av Innstilling 213 S (2015-2016) «Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell». Det er også innført en nærmere regulering og innstramming i avhending av materiell.

Den 1. januar 2016 ble en egen etat for forsvarsmateriell etablert. Det var behov for mer strategisk styring blant annet av avhending av militært materiell. Etableringen av etaten Forsvarsmateriell gjorde styringslinjene kortere, og målet var å sikre grundig, veldokumentert og forsvarlig forvaltning i sektoren.

Som en konsekvens av innstrammingene, som blant annet reduserer salg til private, antas det at inntektene fra avhendet materiell vil bli lavere. Utgiftene til destruksjon og lagring vil derimot øke som følge av disse endringene.

Brevet fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Riksrevisjonen kan leses her.

Til toppen