Samarbeid bidrar til attraktive fjellregioner

Av Irene Svarteng, EU-delegasjonen

Buskerud og Hedmark har alliert seg med fjellregioner i fire europeiske land for å utvikle tiltak som kan bidra til å opprettholde bosetting og tiltrekke nye innbyggere til fjellområder.

Europeisk samarbeid skal bidra til å gjøre fjellområder i Hedmark og Buskerud mer attraktive steder å bo. Foto: Liv Wilson, Hedmark fylkeskommune

Buskerud og Hedmark fylkeskommuner har alliert seg med fjellregioner i fire europeiske land for å utvikle tiltak som kan bidra til å opprettholde bosetting og tiltrekke seg nye innbyggere i fjellområder.

Interreg-prosjektet PADIMA (Policies Against Depopulation in Mountain Areas) har som målsetting å utvikle tiltak for å motvirke befolkningsnedgangen i fjellregioner. Å opprettholde bosettingen i fjellregioner samt tiltrekke seg nye innflyttere er felles utfordringer i mange europeiske land.

Gode levekår
Gjennom PADIMA-prosjektet har de to norske fylkeskommunene Buskerud og Hedmark inngått partnerskap sammen med seks andre europeiske fjellregioner i Sverige, Italia, Frankrike og Spania.

De norske fylkeskommunene har slitt med fraflytting fra regionen de siste ti årene, og gjennom partnerskapet har de klart å snu den negative trenden. Målgruppene i prosjektet har vært barnefamilier, personer med røtter i regionen, entreprenører og gründere og de som kan tenke seg å flytte til regionen.

For å tilfredsstille innbyggernes behov og tiltrekke seg innflyttere, må fjellområder tilby gode levekår. Befolkningen krever tilgang på jobbmuligheter, offentlige tjenester og utdannings- og opplæringstilbud med høy kvalitet. Regioner må også være rustet til å profilere seg og gjøre seg kjent overfor potensielle innflyttere.

Derfor har PADIMA-prosjektet fokusert på å utvikle strategiske guider innenfor tre områder:

  • Utdanning og opplæring
  • Territoriell markedsføring
  • Økonomisk mangfold

PADIMA-prosjektet har vart i tre år, og som et resultat av prosjektet har det blitt utviklet regionalpolitiske strategier og guider for å motvirke avfolkning i fjellregionene.

Delte norske erfaringer
I slutten av juni deltok Buskerud og Hedmark fylkeskommuner på en konferanse i Europaparlamentet med om lag 100 deltakere. Tema for konferansen var hvordan man kan forebygge fraflytting i fjellregioner i Europa. Konferansen ble arrangert av Euromontana, som er en europeisk organisasjon for fjellområdene. Euromontana har som målsetning å knytte sammen fjellregioner som kan samarbeide for å finne innovative løsninger på utfordringer som disse regionene har.

På konferansen redegjorde fylkesordfører Dag Rønning fra Hedmark fylkeskommune og prosjektleder Kjerstin Spångberg fra Buskerud fylkeskommune om hvilke tiltak de har gjort for å tiltrekke seg tilflyttere til sine fylker.

Hedmark fylkeskommune har gjennom PADIMA-prosjektet et fokus på å nå 220.000 innbyggere i sitt fylke. Ved større investeringer i infrastruktur til distriktene er det viktig å få folk til å flytte ut i de perifere strøk, for å kunne dra nytte av infrastrukturen som blir bygget ut.

Fokus på unge
Hedmark vil fremover fortsette arbeidet som ble lagt til grunn under PADIMA. Gjennom tettere samarbeid mellom videregående skole, høyskoler og den lokale næringen vil man skape mer attraktive praksis- og utdanningstilbud for unge i fylket.

Gjennom deltagelse i prosjektet har fylket fått mange nyttige innspill til den regionale strategiprosessen for hvordan de kan håndtere fraflytting fra regionen. Videre har de knyttet nyttige kontakter med andre regioner som har like utfordringer. Dette gjør at de sammen videre kan fortsette arbeidet med å skape en mer attraktiv fjellregion både for bosetning, men også for næringer.

Buskerud fylkeskommune har jobbet med prosjektet «Velkommen til oss». Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med Buskerud arbeidet med å bedre samfunnsutviklingen og å stabilisere og øke folketallet i distriktene i Buskerud. Prosjektet legger vekt på tilrettelegging for næringslivet, sørge for tilgang på bolig av riktig kvalitet, beliggenhet og pris samt være et godt vertskap for innflyttere. Ved å orientere om mulighetene som finnes i regionen vil tilflyttere raskere bli integrert i lokalsamfunnet.

Innovative løsninger
De to fylkeskommunene er fornøyde med deltakelsen og mener de har fått mye ut av PADIMA-prosjektet. Nedgangstrenden er stabilisert og flere flytter til fjellregionene. Partnerne i prosjektet har kommet med innspill og anbefalinger til hverandre, når man har utarbeidet og forbedret nåværende strategier. Ved å utveksle erfaringer med andre europeiske regioner får man andre og nye perspektiver. Denne måten å samhandle på, skaper nye innovative løsninger.

Det er tatt grep for å bedre utdanningstilbudene i regionene og tilrettelegge for næringsutvikling. Det har også vært viktig å vise folk i lavlandet at fjellene er et attraktivt boområde. Gjennom nettverket har det kommet gode forslag om hvordan den innovative industrien i regionen kan heves.


Les mer:

Informasjon om sluttkonferansen til PADIMAS-prosjektet i Brussel

Til toppen