Samarbeid med KS

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med prosjektet har KS opprettet ressursgrupper for å støtte de kommunale representantene i programgruppene. Det har i høst blitt avholdt to arbeidsseminarer der ressurspersoner har deltatt sammen med medlemmene fra programgruppene.

Samarbeid med KS

 

Forankring rethos
Foto: Mia Andresen

 

Hvilken kompetanse trenger kommunene nå og for fremtiden?

I forbindelse med prosjektet har KS opprettet ressursgrupper for å støtte de kommunale representantene i programgruppene. Det har i høst blitt avholdt to arbeidsseminarer der ressurspersoner har deltatt sammen med medlemmene fra programgruppene. Arbeidseminarene har hatt hhv 40 og 20 deltakere. Det er seniorrådgiver Liv Overaae i KS som er møteleder for disse samlingene. 

Temaene som blir tatt opp blir bestemt ut i fra programgruppenes ønsker og bestillinger. På seminaret  25.september var hovedtema praksis i kommunene. Gruppene diskuterte kommunenes behov for kompetanse nå og for fremtiden.  Det ble også orientert om selve RETHOS-prosjektet og hvordan ressursgruppene kunne gi støtte inn i programgruppene.

 

Holdninger, brukerinvolvering og tverrprofesjonell samarbeidslæring

Seminaret 14.november handlet i stor grad om holdning, brukerinvolvering og tverrprofesjonell samarbeidslæring. Deltakerne fikk høre Michael de Vibe snakke om viktigheten av forholdet mellom helse og uhelse og hvordan kandidaten skal forberedes til å møte hele mennesket. Han snakket også om "seg selv som det viktigste instrumentet i møtet med pasienten", og at kandidatene lærer å romme seg selv for å kunne romme pasienten.

Deltakerne brukte resten av dagen på diskusjoner som omhandlet hvordan dette kunne være viktige perspektiver på tvers av utdanningene. I tillegg diskuterte de innsendte spørsmål fra programgruppen for fysioterapeututdanningen. Hovedfokuset i diskusjonen omhandlet hvilket formål utdanningene skal ha, studiets oppbygning og kvalitet i praksisstudiene. Gruppene fokuserte også på hvilke kjerneområder som burde styrkes og hvilke temaer som må inn i utdanningene, både i enkelte utdanninger og på tvers av flere utdanninger. 

 

Nettbasert dialogforum

Det ble også presentert et nettbasert dialogforum på KS sin nettside der medlemmene fra kommunesektoren kan møtes og diskutere. For å delta i dette forumet kan man logge seg på via KS sin læringsportal.