Samarbeid om åpen tilgang til forskningsresultater

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Generalsekretær Halldór Asgrimsson i Nordisk ministerråd tok til orde for større innsats for å gjøre forskningsdata og -publikasjoner åpent tilgjengelig da han innledet et seminar om vitenskapelig informasjon på Norway House nylig.

Generalsekretær Halldór Asgrimsson i Nordisk ministerråd (nr to f.v) var en av flere deltakere på et seminar i regi av NordForsk på Norway House nylig. Foto: Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

–Vi er i en god fase i arbeidet med å gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig, og vi ser fram til å samarbeide mer med EU om dette i tiden framover. Åpen tilgang innebærer å gjøre det lettere å dele vitenskapelig informasjon, noe som igjen vil bidra til å styrke forskningen og virkninger av denne. Det vil også særlig bety mye for mindre forskningsmiljøer, som ikke har så store ressurser, sa Asgrimsson i sitt innlegg.

Han fremholdt at godt regionalt samarbeid, som det nordiske samarbeidet, er en forutsetning for europeisk suksess.       

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, ønsket velkommen til seminaret og understreket Norges vektlegging av nordisk samarbeid innenfor både forskning og en lang rekke andre områder. Han sa at mer åpenhet klinger godt i nordiske ører, og at potensialet er stort for framgang når det gjelder mer åpenhet på forskningsområdet.

–Mye å vinne

Seminaret på Norway House ble arrangert av NordForsk, som er en organisasjon under Nordisk Ministerråd med ansvar for samarbeid innen forskning og forskerutdanning i Norden, Baltikum og nordvestlige Russland. Tema for seminaret var først og fremst åpen tilgang på forskningsdata, i forlengelsen av et arbeid som har pågått en stund i mange land, blant annet i Norge, med å øke tilgangen på forskningspublikasjoner.

Direktør Gunnel Gustafsson i Nordforsk, som deltok på seminaret, mener det er mye å vinne på å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig.

–Dersom man deler kunnskap, vil man få et bedre datagrunnlag til å besvare viktige spørsmål. Dette kan være svært nyttig for eksempel innen helsesektoren og når det gjelder utvikling av nye og bedre medisiner. Formålet med seminaret er å få dette temaet på dagsordenen og få i gang en dialog, som igjen kan lede til bedre samarbeid, forklarte hun.

Utfordringer

Seminaret viste at det også er utfordringer knyttet til åpen tilgang til forskningsdata, som hvilke typer av forskningsdata som egner seg for deling. Medisinske data og data innenfor teknologiområder med skarp konkurranse kan for eksempel være vanskeligere å dele enn samfunnsvitenskapelige data. Om det faktisk vil finne sted gjenbruk av dataene var et annet moment som ble trukket frem i diskusjonene.

Direktør Octavi Quintana-Trias i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon understreket at Kommisjonen har en fleksibel tilnærming til dette, og at de vil svare blant annet på disse spørsmålene gjennom en pilot i det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020.  

Samarbeid om forskningsprosjekt

Et viktig utgangspunkt for seminaret var samarbeidet mellom NordForsk og Kommisjonen om å utvikle Det europeiske forskningsområdet – European Research Area (ERA). Europakommisjonen la i juli i fjor fram en melding om tiltak som skal iverksettes for å ferdigstille ERA innen 2014. Bedre tilgang på og bedre flyt av vitenskapelig kunnskap utgjør en av fem akser i ERA-meldingen.

For å supplere ERA-meldingen, la Kommisjonen i fjor også fram en egen melding som utdyper hvordan en skal forbedre tilgangen til forskningsresultater og –data i Europa. I en egen anbefaling fra Kommisjonen bes medlemslandene blant annet om å etablere en klar politikk for åpen tilgang på vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata.

Åpen tilgang på vitenskapelig informasjon og Kommisjonens melding om dette er et av diskusjonspunktene i et møte i Konkurranseevnerådet 18.-19. februar. Det vil være første gang at meldingen blir behandlet i Rådet. En problemstilling som kommer opp, og som kan få betydning for Norge, er om det skal legges til grunn felles standarder som skal legges til grunn for medlemslandene og Kommisjonen når det gjelder åpen tilgang på forskningsdata. 

–Tidlig fase

Forskningsråd Erik Yssen ved den norske EU-delegasjonen i Brussel tror piloten om åpen tilgang til data som kommer i Horisont 2020 vil være viktig for det videre arbeidet framover.

–Seminaret på Norway House viste at åpen tilgang på forskningsdata er i en relativt tidlig fase hva gjelder politikk og retningslinjer både i EU og i de europeiske landene. Arbeidet med åpen tilgang på forskningspublikasjoner er kommet lenger. Jeg tror det er viktig å være oppmerksom på piloten om åpen tilgang på forskningsdata som nå kommer i Horisont 2020 og de generelle føringene som EU eventuelt etablerer for det videre arbeidet, sier Yssen.

Mer informasjon:

Les mer om Norges samarbeid med EU på forskningsområdet her.

Til toppen