Samarbeider for å bevare europeisk jord

I en rekke europeiske land jobber forskere og bønder side om side med å finne praktiske løsninger for å bevare jord og forbedre dens kvalitet. I Norge går dette blant annet ut på å teste tiltak mot flom og jordras.

Av både naturgitte og menneskeskapte årsaker, ser vi en stadig minkende tilgang på god jord. Omdisponering av arealer, skogbrann, vind, forurensning og klimaendringer er alle eksempler på hvorfor jord i ulike deler av verden svekkes i kvalitet, eller i verste fall, forsvinner helt.

Tiltak mot flom og jordras

I Norge bidrar et endret klima med våtere vær til at flom og ras byr på stadig økende utfordringer hva angår jordtap, blant annet i form av oversvømte jorder og en generell forringelse av jordkvalitet.

For å bremse vannmassene før de når jordet, tester lokale grunneiere i Hobøl og Vansjø nå ut fordrøyningsdammer, en slags oppdemming, i skogen. Målet er å dempe flomtoppene ved store nedbør- og smelteepisoder, og så langt er resultatene gode.

Fakta:

SoilCare og RECARE er to europeiske samarbeidsprosjekter som koordineres av Universitetet i Wageningen i Nederland. 28 institusjoner deltar fra hele Europa. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utgjør den norske samarbeidspartneren i begge prosjektene.

På grunn av et stadig våtere vær, byr flom og jordras på stadig økende utfordringer i Norge. Her ser vi erosjon i Hobøl kommune, der forsøk nå er i gang for å få bukt med problemet.
På grunn av et stadig våtere vær, byr flom og jordras på stadig økende utfordringer i Norge. Her ser vi erosjon i Hobøl kommune, der forsøk nå er i gang for å få bukt med problemet. Foto: Jannes Stolte/NIBIO
Til toppen