Samepolitikken - med ønske om et fruktbart 2016

Vi har jobbet målrettet med samepolitikken i Norge – over flere stortingsperioder og med skiftende regjeringer. Det har gitt resultater. Nå ser vi fram til et fruktbart 2016. Innlegget har stått på trykk i flere medier i januar 2016.

Vi har nettopp startet på et nytt år. For mange betyr et nytt år en frisk start – med nye mål og stort pågangsmot. Det gjelder også for regjeringen – og det gjelder for regjeringens samepolitikk.

Vi har jobbet målrettet med samepolitikken i Norge – over flere stortingsperioder og med skiftende regjeringer. Det har gitt resultater. I dag har vi en livskraftig samisk kultur. Jeg er spesielt glad for å se unge samer som er stolte over kulturen, og som både omfavner den og utvikler den videre.

Samtidig hører vi at mange er bekymret for hva fremtiden bringer. Hvordan påvirker klimaendringene reindriften? Hva skjer med små kystsamfunn, og hva med utbygging i samiske områder? Hvordan holder vi de samiske språkene i hevd? Hva skjer med den samiske kulturen når samer – som andre – flytter fra distriktene og inn til byene?

Vi har store oppgaver foran oss. De skal vi ta fatt på – i dialog og samarbeid med Sametinget.

Sametinget – en viktig samarbeidspartner
Sametinget er regjeringens viktigste samarbeidspartner når vi skal utvikle samepolitikken videre.

Samiske spørsmål berører de fleste sektorer og forvaltningsnivåer. Ikke minst spiller kommunene en viktig rolle. For oss alle preges hverdagen i stor grad av de valgene kommunene tar. Sametinget har tatt aktivt grep og inngått samarbeidsavtaler med mange kommuner. Tromsø og Bodø er gode eksempler i så måte. Nå skal vi skape større kommuner som er godt rustet for fremtidens oppgaver. Jeg er glad for at Sametinget deltar konstruktivt i arbeidet med kommunereformen.

Jeg opplever at vi har et konstruktivt samarbeid med Sametinget i saker som berører samiske interesser. Konsultasjonsprosedyrene mellom statlige myndigheter og Sametinget gir oss et godt rammeverk for dette samarbeidet.

Både regjeringen og Sametinget erfarer at konsultasjonene går stadig bedre. Selv om vi ikke alltid oppnår enighet, ser vi at konsultasjonsprosedyrene bidrar til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. Resultatet er bedre beslutninger – både for samene og for samfunnet som helhet.

Dialogen med Sametinget strekker seg lenger enn konsultasjonsprosedyrene. Jeg er opptatt av at vi skal ha god dialog med Sametinget, også i saker hvor det ikke er konsultasjonsplikt.

Samepolitikk i 2016
Både regjeringen og Sametinget henter sitt mandat i samepolitikken fra grunnloven. Vi skal legge til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Vi arbeider derfor med flere store prosesser.

Etter initiativ fra Sametinget satte regjeringen høsten 2014 ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Målet er å styrke de samiske språkene og sikre gode og likeverdige offentlige tjenester for den samiske befolkningen. Regjeringen ønsker å modernisere regelverket og tiltakene så de passer til dagens samfunn og til fremtidens kommunekart. Språkutvalget skal levere sin rapport i august i år, og første delutredning kommer allerede 15. februar. Det ser jeg fram til. Når utvalget har gitt sine anbefalinger, skal regjeringen, i konsultasjoner med Sametinget, vurdere løsninger for fremtidens språkpolitikk.

Det såkalte ”Samerettsutvalget 2” la frem sin utredning i 2007 (NOU 2007: 13). Utvalget har utredet spørsmål om retten til og bruken av land og vann i samiske bruksområder i Troms fylke og sørover. Utvalget har foreslått tre nye lover og en rekke endringer i den gang eksisterende lovgivning. Vi er i gang med å følge opp Samerettsutvalgets utredning. Det er et arbeid vi skal prioritere i 2016, og også her er Sametinget en viktig partner.

Regjeringen har også oppnådd enighet med Sametinget om et mandat for videre forhandlinger med Sverige og Finland om en nordisk samekonvensjon. Det er en krevende jobb, men vi er inne i et godt spor. Vi skal gjøre vårt for at vi kommer i havn med arbeidet i 2016.

Rammer og muligheter
2016 blir et spesielt år, hvor vi har store oppgaver foran oss. Samtidig har vi en økonomisk situasjon som byr på utfordringer. Regjeringen og Stortinget har måttet gjøre tøffe prioriteringer i budsjettet for 2016. Men politikk er mer enn penger. Det gjelder også samepolitikken. Jeg har tro på at 2016 skal bli et fruktbart år. Vi skal ta fatt på store oppgaver – med stort pågangsmot – og i godt samarbeid med Sametinget.