Samferdselsdepartementet stadfester Post- og teletilsynets vedtak om regulering av bredbåndsmarkedene

– Vi legger til rette for mer konkurranse i bredbåndsmarkedene, noe som både er sunt for markedet og kommer sluttbrukerne til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Post- og teletilsynet fattet 20. januar 2014 vedtak i grossistmarkedene for tilgang til det faste aksessnettet (marked 4) og bredbåndsaksess (marked 5). Vedtaket ble påklaget av flere tilbydere. Samferdselsdepartementet har stadfestet Post- og teletilsynets vedtak med enkelte presiseringer.

I vedtaket konkluderte Post- og teletilsynet med at Telenor har sterk markedsstilling i begge markeder. Post- og teletilsynet besluttet å regulere tilgang til Telenors kobberaksessnett og fiberaksessnett, både i marked 4 og i marked 5.  

Post- og teletilsynet har i marked 4 fastsatt en maksimalpris for full tilgang til kobberaksessnettet på 85 kroner per aksess per måned, noe som innebærer en reduksjon fra 95 kroner per måned i henhold til tidligere vedtak. Telenor er videre blant annet pålagt å tilby tilgang til sine fiberaksessnett på ikke-diskriminerende vilkår, men er ikke underlagt direkte prisregulering for denne type tilgang.

Departementet har i vedtak av 18. desember 2014 stadfestet Post- og teletilsynet s vedtak med enkelte presiseringer.

 

Departementets vedtak kan du lese her.

Til toppen