Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: - Klart for Bypakke Grenland

- Det er viktig å skape byregioner som fungerer bedre for innbyggere og næringsliv. Gjennom utbygging av veier, tilrettelegging for kollektivtrafikk og bedre infrastruktur for gående og syklende, kan vi styrke Grenland som en attraktiv og konkurransedyktig region. Jeg er fornøyd med at vi øker det statlige bidraget, slik at det blir færre bomstasjoner enn opprinnelig planlagt.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansering av Bypakke Grenland fase 1.

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, gjelder første fase i en trinnvis utbygging og forbedring av transportsystemet i Grenland.

Bypakke Grenland omfatter kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan. Målet med pakken er å bidra til bedre bymiljø, økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtransport, gående og syklister. Utbyggingen fører til nyttige forbedringer, særlig for næringslivets transporter.

Økonomisk ramme - 2,7 milliarder kroner

I fase 1 legges det særlig vekt på å forbedre dagens transportsystem, med blant annet utbygging av riksvei 36 som trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé på den 3,6 kilometer lange strekningen Skyggestein – Skjellbredstrand i Skien kommune og oppgradering av en 1,3 kilometer lang strekning på fylkesvei 32, mellom Gimle og Augestadveien, i Porsgrunn kommune.

I tillegg til de to veiprosjektene omfatter bypakken tiltak for næringslivets transporter, utbygging av gang- og sykkelveier, tiltak for kollektivtransport, bedre bymiljø og økt trafikksikkerhet.

Den samlede økonomiske rammen for Bypakke Grenland fase 1 er anslått til om lag 2,7 milliarder kroner. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av fase 1. I tillegg kommer statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Den lokalpolitiske tilslutningen bygget på et opplegg med bompengefinansiering og finansiering fra stat, kommuner og fylkeskommuner, med 16 bomstasjoner. Opplegget som nå legges fram for Stortinget har færre bomstasjoner og økt statlig bidrag sammenlignet med det som tidligere ble vedtatt lokalt.

310 millioner kroner mer i statlige midler og færre bomstasjoner

Regjeringens forslag om utbygging og finansiering bygger på forutsetningene som er lagt til grunn fra lokalt hold. Forslaget inneholder likevel noen viktige endringer for prosjektet riksvei 36 Skyggestein – Skjelbredstrand: Regjeringen forutsetter at prosjektet, som er anslått å koste 570 millioner kroner, skal finansieres fullt ut av statlige bevilgninger. I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det forutsatt delvis bompengefinansiering og 270 millioner kroner i statlige midler. Regjeringens forslag betyr dermed 310 millioner kroner mer i statlige midler enn tidligere lagt til grunn.  

I tillegg er det utelatt tre bomstasjoner som tidligere var lagt til grunn for prosjektet. Dette betyr at bilistene vil spare 310 millioner kroner, i tillegg til reduksjoner som gjelder driftskostnader for tre bomstasjoner og en del rentekostnader.  Gevinster fra den nasjonale bompengereformen kommer også i tillegg.

I forslaget blir det vist til at gjennomføringen av Bypakke Grenland er avhengig av at lokale myndigheter slutter seg til den finansieringsplanen som er presentert i forslaget. Det blir også vist til at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til ønsket om å benytte bompenger til drift av kollektivtransporten.

Rentekompensasjon for bompengelån – skal komme bilistene til gode  

I forslaget er bompengeopplegget basert på 6,5 prosent lånerente. Regjeringen legger nå opp til en omorgansiering fra dagens mange bompengelselskaper til et fåtall selskaper. I tillegg vil regjeringen innføre en ordning med statlig bidrag til reduserte bompengeutgifter i prosjekter som blir lagt inn et av de nye bompengeselskapene.

- En slik rentekompensasjon skal komme bilistene til gode i form av lavere takstnivå eller kortere innkrevingsperiode. Det er en forutsetning for rentekompensasjonen at prosjektet blir lagt inn i et av de nye bompengeselskapene når disse er etablerte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kartskisser og flere opplysninger: Prop. 134 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Til toppen