Samferdselsministeren i Brussel: Tar opp utfordringer på norske vinterveier

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer i dag åtte EU-land på et seminar om vinterutfordringer i vegtransporten. Han vil her presentere norsk syn på de utfordringene vi har på norske vinterveier.

– Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtransporten representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren sendte før jul et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre, som et innspill til EUs arbeid med revisjon av yrkessjåførdirektivet. Samtidig sendte han brev til transportministre i flere land som trolig opplever lignende utfordringer. I brevet foreslår han at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Det er disse landene som i dag samles på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Flere tiltak på plass i Norge

Solvik-Olsen vil på seminaret også informere om hvilke tiltak som er satt i verk i Norge for å få tryggere vinterveier.

– I løpet av det siste året har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier, og særlig for å skape likere konkurransevilkår i lastebilnæringen. Vi har firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy de siste to vintrene. Kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler for tungbil og deres tilhengere. Vi har innført krav om bombrikke på vogntog for å sikre mer effektiv bompengeinnkreving. Vi har videre fremmet lovforslag om økt mulighet til å kunne holde igjen kjøretøy for å sikre betaling av avgifter og bøter, og økt bruk av hjullås. Informasjonsarbeidet overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren er styrket, og gjennom kampanjen ”trygg trailer” ber vi transportkjøperne ta en titt på lastebilen som skal transportere varene, for å sikre at kjøretøyet er i god stand og lasten forsvarlig sikret, sier Solvik-Olsen.

– Vi ser likevel at det er behov for ytterligere tiltak, og jeg mener at felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører vil være et skritt i riktig retning. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.