Samferdselsnytt 1/2010

Åpningen av det nye telekomorganet BEREC (Europeisk telekomtilsyn), høringene av kommissærene Siim Kallas (transport) og Neelie Kroes (EUs digitale agenda) og det spanske formannskapets presentasjon av sine transportpolitiske prioriteringer er blant høydepunktene i denne utgaven av Samferdselsnytt. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver for samferdsel og energi Jonas Helseth rapporterer.

Fra Europakommisjonen

Europaparlamentet i plenum godkjente 9. februar 2010 den nye kommisjonen med 488 stemmer for, 137 imot og 72 avholdte. Fra 1. november 2009 og til nå har den forrige ommisjonen sittet som et forretningsministerium. Antallet saker fra Kommisjonen er følgelig lavere enn normalt. De foreslåtte påtroppende kommissærer ble hørt av Europaparlamentet i januar (se under Europaparlamentet). 

DG TRANSPORT (DG TREN) – Generaldirektoratet for energi og transport

1. januar 2010 ble det europeiske jernbanemarkedet for internasjonal passasjertransport liberalisert. Alle godkjente operatører har nå rett til å gjennomføre grensekryssende passasjertransport på bane, inkludert såkalt underveis-kabotasje (retten til å ta med og slippe av passasjerer i andre medlemsstater). Avtroppende transportkommissær Antonio Tajani uttaler i en pressemelding at han nå forventer større valgmuligheter, økt kvalitet og prisreduksjon.

Kommisjonen annonserte i en pressemelding 7. januar tildelingen av tre av de seks kontraktene for å forberede oppstarten av Galileo-programmet i 2014. Kontraktene for systemsupport og oppskytning gikk til henholdsvis ThalesAleniaSpace i Italia og Frankrikes Arianespace, mens tyske OHB System AG skal levere de første 14 satellittene.

Kommisjonen vedtok 11. januar en rapport som gjennomgår nytteeffekten av EUs svarteliste over flyselskaper. Ifølge Kommisjonen viser den at listen bidrar til flysikkerheten, blant annet gjennom identifisering av sikkerhetshull og skaper et insentiv til forbedringer blant selskaper som trafikkerer europeiske lufthavner. Rapporten kan leses her.

Kommisjonen publiserte på sin internettside en oppdatert konsekvensanalyse av revidert Eurovignette-direktivet (1999/62/EC), som blant annet inneholder en såkalt internalisering av de eksterne kostnadene forbundet med transport. Konsekvensanalysen analyserer seks utvalgte korridorer og estimerer følgene ved en eventuell internalisering av kostnadene. Rapporten konkluderer med at fordelene er større enn ulempene. Videre påpekes det at nytteeffekten vil være enda større, dersom omfanget utvides til også å omfatte passasjertransport og også andre transportformer. Rapporten kan finnes her.

Generaldirektør Matthias Reute i DG TREN annonserte til Europaparlamentet 27. januar at Kommisjonens konsekvensanalyse om såkalte bodyscanners, som vil se på både helseaspektet, kost/nytte og datasikkerhet/personvernhensyn, forventes presentert i månedsskiftet mars/april 2010. Kommisjonen vil deretter eventuelt vurdere et lovforslag om innføring før utgangen av inneværende halvår.

Konferanser

Kommisjonen og det spanske formannskapet avholder 25.-26. februar en høynivåkonferanse i Madrid vedrørende implementeringen av Single European Skies II (et felles europeisk luftrom). Program og påmelding finnes her.

Høringer

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)

 

Avtroppende kommissær for informasjonssamfunnet og media, Viviane Reding, holdt 28. januar 2010 tale i forbindelse med åpningen av det nye telekomorganet BEREC (Europeisk telekomtilsyn). Reding, som var ansvarlig kommissær da revisjonen av telekom-regelverket (eKOM-regelverket) ble lansert i november 2007, og som ledet til opprettelsen av BEREC, understreket i sin tale at BEREC ville spille en sentral rolle fremover. Redings tale kan finnes her. Neelie Kroes, som er nominert som ny kommissær for EUs digitale agenda, understreket i sin tale blant annet behovet for et sterkt og uavhengig BEREC, herunder at man måtte være varsomme med ”one-size-fits-all”-løsninger. Kroes tale kan finnes her.

Reding holdt senere samme dag tale for Europaparlamentet i forbindelse med ’databeskyttelsesdagen’. Hun viste til at data, om hver enkelt av oss, enten man vil det eller ei, blir lagret og at EU ville ta ansvar for å beskytte slike data. Hun understreket i den forbindelse at lovgivningen måtte følge teknologi- og den sosiale utviklingen, og fremhevde Kommisjonens arbeid med personvern overfor sosiale nettverkssider (som Facebook og Twitter) og målrettet reklame på internett. Redings tale kan finnes her. I denne forbindelse kan det nevnes at nominert kommissær for EU, svenske Cecilia Malmström, under sin høring i Europaparlamentets LIBE-komite (borgerrettigheter, justis og innenriks) 19. januar antydet at datalagringsdirektivet vil bli gjennomgått i 2011, jamfør hennes uttaleser om at: ”Da kommer vi til å se på alle disse spørsmålene: proporsjonalitet, databeskyttelse, anvendelighet, kostnader etc.” som svar på spørsmål fra tyske Jan Phillip Albrecht fra de Grønne. Se Europaparlamentets referat fra høringen her.

Konferanser

Kommisjonen arrangerer 23.-25. februar i Brussel en konferanse om bruk av IKT for energieffektivisering – ICT4EE. Program, informasjon og påmelding finnes her.

Fra Rådet 

Rådet for allmenne anliggender vedtok 25. januar EUs posisjon hva gjelder endringer i tollkonvensjonen for internasjonal varetransport (TIR-konvensjonen). Endringene omhandler i hovedsak forenklinger i godkjenningsprosessen vedrørende TIR-dokumenter. Referat fra rådsmøtet finnes her.

Fra Europaparlamentet 

TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN) 

Siim Kallas, estlenderen nominert som ny transportkommissær, hadde sin høring i TRAN torsdag 14. januar 2010. Kallas er i dag kommissær for administrative anliggender, revisjon og bekjempelse av svindel. I høringen presenterte han Kommisjonens prioriteringer på transportområdet, blant annet ny hvitbok for transport, videre jernbanesatsing, grønn transport og etablering av et infrastrukturfond (noe som også kommisær Tajani tidligere har nevnt). Det er intet som tyder på at Kallas ikke godkjennes som ny transportkommissær av Europaparlamentet, noe også komiteformann Brian Simpson (britisk, Sosialdemokratene S&D) bekreftet etter møtet. Les EU-delegasjonens oppsummering av høringen i sin helhet her.

TRAN avholdt komitemøte i uke fire. Det spanske formannskapet ved den spanske transportministeren José Blanco López møtte her TRAN for å informere om de spanske prioriteringene, blant annet passasjerrettigheter; jernbane/-frakt; bytransport; intelligente transportsystemer (ITS); opprettelse av et europeisk infrastrukturfond; luftfart/-sikkerhet; veisikkerhet; et felleseuropeisk regime for rapporteringsformaliteter for skip. Les EU-delegasjonens oppsummering fra TRANs meningsutveksling med det spanske formannskapet her.  

Saksordfører for revidert direktiv om rapporteringsformaliteter for skip, belgiske Dirk Sterckx (ALDE), uttrykte her støtte til Kommisjonens forslag som følge av ubalansen mellom rapporteringsformaliteter for skip internt i EU kontra veitransporten. Sterckx presiserte at omfanget av forslaget burde utvides til å gjelde både helse og sikkerhetskrav, og at regelverket ikke bare burde forenkles, men også harmoniseres. Sterckx fikk støtte både fra komiteen og fra Kommisjonen, som var fornøyd med at rapporten fulgte Kommisjonens linje med krav om innføring fra 2013. Dette i forhold til Rådet som ønsker en senere innføring. Saken skal til avstemning i TRAN i mars. Det samme gjelder direktivforslag om sikkerhetsavgifter i luftfarten, der saksordfører Jörg Leichtfried (østerriksk, S&D) også i hovedsak støttet Kommisjonens forslag, dog med to viktige unntak. Leichtfried foreslår at medlemsland selv må bære kostnaden for strenge nasjonale tiltak enn EUs sikkerhetsregelverk. Videre foreslås det at forbrukertilsyn får innsyn i prisingen av sikkerhetstiltak som de kan kontrollere mot billettprisene. Saksordføreren fikk bred støtte i TRAN hva gjelder finansieringen av tiltak, og saken skal diskuteres videre i februar. Kommisjonens Daniel Calleja, direktør for luftfart i DG TREN, stadfestet at et kompromiss med Rådet i spørsmålet om finansiering av ekstra sikkerhetstiltak ville bli svært vanskelig å oppnå. TRANs eget referat fra møtene i uke fire kan finnes her.

INDUSTRI-, FORSKNINGS- OG ENERGIKOMITEEN (ITRE) 

 

Neelie Kroes, nederlenderen nominert til ny kommissær for EUs digitale agenda (tidligere informasjonssamfunnet og media), møtte til høring i ITRE torsdag 14. januar. I høringen presenterte hun Kommisjonens prioriteringer på IKT-området: Økt bredbåndstilgang, et virkelig felleseuropeisk internettmarked og mer FoU (forskning og utvikling) på IKT-området. Hennes presentasjon fikk en noe blandet mottakelse som i stor grad gikk langs partiskillelinjene, der særlig kristendemokratene (EPP) mente hun var ”for svak”. Kroes ble deretter innkalt til en mer uformell andre høring bak lukkede dører i Strasbourg 19. januar, der hun ifølge den nederlandske avisa NRC og nyhetstjenesten EurActiv klarte å overbevise ITRE om sin egnethet for stillingen. Les EU-delegasjonens oppsummering av høringen i sin helhet her.

ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN (EMPL) 

Kommisjonen presenterte i 2008 forslag til revisjon av direktiv 2002/15/EF. Formålet med revisjonen er å utvide reguleringen av arbeidstid til å gjelde også såkalte ”falske selvstendige yrkessjåfører”, jamfør direktiv 2008/650/EF.  EMPL er ansvarlig komite for arbeidstidsregulering for yrkessjåfører. Europaparlamentet – plenum avviste EMPLs rapport i mai 2009 om å inkludere alle selvstendige yrkessjåfører, og som følge av at ikke Kommisjonen trakk tilbake forslaget, gikk forslaget tilbake til EMPL. Diskusjonen er således tilbake til utgangspunktet i Europaparlamentet. På møtet i EMPL i januar 2010 var debatten preget av et klart skille langs høyre/venstre-partilinjene. Den slovakiske kristendemokratiske saksordfører Edit Bauer kalte en utvidelse til også virkelige selvstendig næringsdrivende som ”latterlig og kontraproduktiv”, mens sosialdemokratenes Alejandro Cercas fremholdt at en virkelig selvstendig næringsdrivende sjåfør kan utgjøre en like stor trafikkfare som en ”falsk selvstendig sjåfør”. Saken skal opp til avstemming på EMPL-møtet 22. februar. I lys av Europaparlamentsvalget i fjor, der de konservative gikk frem, er det usikkert om forslaget vil inneholde en utvidelse av omfanget. Direktør i DG TREN, Enrico Grillo Pasquarelli, ga uttrykk for at Kommisjonen ved påtroppende kommissær Kallas støttet saksordførerens rapport.

MILJØ-, HELSE- OG MATSIKKERHETSKOMITEEN (ENVI) 

Danmarks kommissærkandidat Connie Hedegaard er nominert til den nyopprettede stillingen som klimakommissær (Climate Action), som skal koordinere EUs klimaarbeid. Hedegaard møtte til høring i ENVI 15. januar. Hun fremhevet her at utslippskutt i transportsektoren vil være en av hennes prioriterte oppgaver, og varslet mulige tiltak overfor veitransport (lastebiler) og shipping. Se Europaparlamentets referat fra høringen her.

Til toppen