Samferdselsnytt 2/2010

Kroppsskannere ble i februar diskutert både i Europaparlamentet og blant EUs transportministre. Alle synes nå å avvente Kommisjonens studie som vil inkludere kost/nyttevurderinger, personvern og helsemessige. Det spanske formannskapet ønsker å styrke elbilindustrien i Europa og EU har vedtatt å en gradvis utfasing av væskeforbudet på fly. Les mer om disse og andre saker i siste samferdselsnytt.

FRA EUROPAKOMMISJONEN
De nye kommissærene i Barroso II tiltrådte formelt 10. februar. Bilder av/informasjon om de nye kommissærene kan finnes her. Flere av generaldirektoratene (DG) er omstrukturert, blant annet det tidligere DG TREN (generaldirektoratet for energi og transport) som nå er delt i DG MOVE (generaldirektoratet for mobilitet og transport) og DG Energy.

DG MOBILITY & TRANSPORT (DG MOVE)
Kommisjonen lanserte 10. februar en informasjonstjeneste for søknader om støtte under Marco Polo - og Motorways of the Sea - prosjekter for å bistå potensielle prosjekter gjennom søknadsprosessen. Pressemelding fra Kommisjonen finnes her. Aktiviteten i DG TREN, nå DG MOVE, har vært noe begrenset i den siste tiden, grunnet skifte av kommissær og omorganiseringen. Et par enkeltsaker har imidlertid preget februar:

Togulykken i den flamske kommunen Halle 15. februar, der to tog trolig frontkolliderte og der 19 mennesker mistet livet og mer enn 150 ble skadd, utløste en rekke beskyldninger om at ulykken kunne vært unngått om toget hadde vært utstyrt med automatiske bremser. Flere fagforeninger i Belgia og direktør for togselskapet NMBS/SNCB påsto at denne mangelen blant annet skyldes EUs forsinkelser med å vedta felles standarder under European Railway Traffic Management System ERTMS og EUs liberalisering av jernbanesektoren. Påstandene ble tilbakevist fra flere hold, blant annet fra kommissær Siim Kallas, flere belgiske MEPer og tidligere direktør for operatøren. Kommisjonen valgte i tillegg å gå ut med en pressemelding, der man besvarte spørsmål rundt ulykken.

Etter terrorforsøket på flyet fra Amsterdam til Detroit første juledag 2009 innførte både Storbritannia og Nederland kroppsskannere, som en prøveordning, på enkelte flyplasser. Bruk av kroppsskannere, herunder en felles EU-tilnærming på spørsmålet, var i februar gjenstand for diskusjon både i Europaparlamentet (EP) og på Det uformelle ministermøtet i La Coruna, Spania, der også Norge var representert. Alle synes nå å avvente Kommisjonens studie om bruk av kroppsskannerteknologi, som blant annet vil inkludere kost/nyttevurderinger, personvern og de helsemessige effekter av stråling. Uavhengig av posisjon synes diskusjonen så langt som om det er en konsensus for en felles EU-tilnærming. Kommisjonens pressemelding om kroppsskannere kan finnes her.

Kommissær Kallas holdt dessuten taler for Europaparlamentet 10. og 25. februar (se under Europaparlamentet / plenum nedenfor) der han åpnet for en meningsutveksling med MEPene angående de to overfor nevnte sakene.

Kommisjonen ble i februar presentert studien FreightVision 2050. Studien er utarbeidet av AustriaTech under det 7. rammeprogrammet for forskning. Studien ble allerede før den offisielle publiseringen 24. februar møtt med kritikk fra EUs jernbanesektor, anført av franske SNCF. SNCF påpeker blant annet at studien neglisjerer de positive effektene et større modalt skifte til fordel for jernbane vil ha. For jernbanesektoren er det særlig viktig å understreke dette i forbindelse med Kommisjonens arbeid med ny hvitbok for transport frem til 2020.

Konferanser:
Kommisjonen organiserer sin årlige Sustainable Energy Week (SEW) fra 22.-26. mars 2010 - med en rekke arrangementer i Brussel. Flere av disse omhandler transport, bl.a. konferansen om bytransport 24. mars. Se informasjon og program for SEW her.

Kommisjonen deltar i organiseringen av konferansen ”Cooperative Mobility Showcase 2010: Smart vehicles on intelligent roads”. Konferansen finner sted i Amsterdam 23.-26. mars.  

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)
Visepresident og kommissær for Digital Agenda, Neelie Kroes, oppfordret 11. februar 2010 medlemslandene om å intensivere sitt informasjonsarbeid om det felles nødnummeret 112. Oppfordringen skjedde på EUs 112-dag og en grunn til oppfordringen er at kun én av fire europeere svarer rett når de blir spurt om hvilket nummer nødnummeret har. EU har opprettet en egen nettside for 112, som kan finnes her. Kommisjonens pressemelding om 112 kan for øvrig finnes her.

Kommissær Kroes holdt sin første tale som kommissær for Digital Agenda på Mobile World Congress 2010 i Barcelona, Spania 15. februar. Temaer for talen var blant annet Digital Agenda og behovet for et virkelig digitalt marked. I sin tale varslet hun blant annet om ny bredbåndsstrategi, som vil bli presentert av Kommisjonen i de nærmeste månedene. Hennes tale kan leses her.

Kommisjonen presenterte 24. februar en meddelelse til medlemslandene om offentlig-privat samarbeid (OPS) innen IKT (”A public-private partnership on the Future Internet”). I meddelelsen argumenteres det med at fremtidens internettløsninger vil kunne bidra til å få EU ut av den økonomiske krisen og at OPS kan stimulere sektoroverskridende industrielt samarbeid. Kommisjonens støtte til OPS for fremtidens internett beløper seg til €300 mill. over det 7. rammeprogrammet for forskning i perioden 2011-13. Meddelelsen kan finnes her.

Konferanser:
Kommisjonen organiserer, sammen med Europaparlamentet, høynivåmøte om radiospektrum 22.-23. mars. Møtet vil foregå i Europaparlamentet i Brussel. Program og registreringsinformasjon finnes her.

Høringer:
Kommisjonen presenterte 2. mars høring om universelle tjenester innen elektronisk kommunikasjon. Høringsfrist er 7. mai. Mer informasjon kan finnes her.

Kommisjonen lanserte 3. mars høring om fremtidens politikk for fordeling av og tilgang til spektrum. Høringen må sees i sammenheng med høynivåmøte om radiospektrum (se overfor). Høringsfrist er 9. april. Mer informasjon kan finnes her.

Annet:
Den europeiske datatilsynsmannen (EDPS) presenterte to posisjoner i februar. Den ene knytter seg til Anti-Counterfeiting Trade Agreement, der EDPS kritiserer hemmeligholdet i de internasjonale forhandlingene der også EU er en part, og den andre til forslag til forordning om etterforskning av luftfartsulykker og forhindring av ulykker og hendelser i sivil luftfart, der EDPS ber om styrking av de personvernmessige sidene av forslag, bl.a. krav om at passasjerlistene i utgangspunktet må forbli konfidensielle. Begge posisjonene kan finnes på EDPS sin hjemmeside.

FRA RÅDET
I etterkant av det uformelle konkurranseministermøtet 9. februar i Spania annonserte det spanske formannskapet at man ønsker å styrke elbilindustrien i Europa. Den spanske ministeren for industri og energi Miguel Sebastián uttalte etter møtet at ”det ikke er noen overdrivelse å si at i dag var el-bilens fødsel i EU”. Det spanske formannskapet presenterte dette diskusjonsdokumentet på elmobilitet til møtet.

Det spanske formannskapet arrangerte uformelt transportministermøte i La Coruna, Spania 12. februar 2010. Tema for møtet var bytransport og kroppsskannere (som nevnt ovenfor). I forkant av møtet ble det også arrangert en skipsfartskonferanse, med det spanske formannskapet, transportkommissæren og direktøren for Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA som hovedtalere. Formålet med diskusjonen på bytransport var å innlede den første debatten, som vil lede opp til vedtagelse av rådskonklusjoner på transportrådsmøtet i juni 2010. Felles for de fleste innleggene på temaet bytransport, var at medlemslandene understreket nærhetssprinsippet, som allerede har, og som fortsatt vil prege diskusjonen fremover i Rådet.

Utdannings-, ungdoms- og kulturministerrådet i Brussel 15. februar vedtok som A-punkt å akseptere Kommisjonens vedtak om endringer i direktiv 2009/42 angående statistikk fra passasjer- og varetransport i EUs viktigste havner. Statistikk fra disse havnene skal etter endringen oversendes statistikkbyrået Eurostat. Rådets referat fra møtet finnes her.

Økonomi- og finansministerrådsmøtet i Brussel 16. februar vedtok som A-punkt å akseptere Kommisjonens forordning som innebærer endringer i regelverket om medbringelse av væsker om bord fly. Endringene innebærer en gradvis utfasing av væskeforbudet, bl.a. gjennom krav om at alle lufthavner skal ha kapasitet til å skanne væskeprodukter innen 29. april 2013. Rådets referat fra møtet finnesher.

Landbruks- og fiskerirådsmøtet i Brussel 22. februar vedtok som A-punkt Rådets posisjon i første lesning på forordning om opprettelsen av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt. Vedtaket er basert på den politiske enigheten oppnådd mellom medlemslandene på transportrådsmøtet 11. juni 2009, men oppdatert i forbindelse med ikrafttredelse av Lisboa-traktaten blant annet grunnet nye komitologiprosedyrer. Referat fra rådsmøtet finnes her.

FRA EUROPAPARLAMENTET
PLENUM
Transportkommissær Siim Kallas deltok i Europaparlamentets diskusjon om security, herunder bruk av kroppsskannere 10. februar 2010. Det spanske formannskapet ved innenriksminister Pérez Rubalcaba åpnet her diskusjonen, med en generell orientering om securityutfordringene, herunder om det uformelle justisministermøtet i Toledo (der også USA var representert). Formannskapet talte videre for en felles EU-posisjon om bruk av kroppskannere, da alle ville tape på forskjellige holdninger og systemer innad i EU. Formannskapet avrundet med å vise til at Kommisjonenss kommende utredning(er). Kommisjonen ved transportkommissær Siim Kallas fikk så ordet. Han innledet med å vise til at Detroit-hendelsen først og fremst skyldtes at man ikke greide å "fill in the dots" i forhold til den informasjon som man satt på i forkant av hendelsen, og ikke mangel av kroppsskannere. Likevel konstaterte han at eksperter mente bedre teknologi ville øke sikkerheten, men at det hersket usikkerhet knyttet til hvor effektive slike skannere ville være. Dette var et element som ville bli vurdert av Kommisjonen og presentert i utredningen. Hva gjaldt en eventuell regulering på nasjonalt eller europeisk nivå, mente også Kallas at dette måtte finne sted på europeisk nivå av hensyn til et harmonisert securitynivå i hele EU. Kallas sin tale kan leses her.

Kommisjonen ved kommissær for innenrikssaker Cecilia Malmstrøm tok så ordet. Hun informerte kort om at hun planla en full evaluering av EUs antiterrortiltak, herunder vurdering av behov for å foreslå nye tiltak. Dette ville skje samtidig med en full revisjon av EUs personvernsregime, i samarbeid med justiskommissær Viviane Reding. Europaparlamentet ved talspersoner for de ulike partigruppene fikk deretter ordet. Posisjonene her spriket mellom støtte til full utrulling av kroppsskannere til sterke motforestillinger på grunn av kost / nytte, personvern og / eller helseeffekter. Alle partigruppene, og i sær den største partigruppen - den kristenkonservative partigruppen EPP som er for slike kroppsskannere - støttet imidlertid en "pan European approach". Det spanske formannskapet oppsummerte debatten med følgende fire punkter: 1) Det er behov for å analysere Detroit. 2) Europa har en adekvat terrorstrategi, herunder en egen antiterror-koordinator, 3) Det er et klart potensial på bedre deling av relevant informasjon og 4) Det er nødvendig å diskutere kroppsskannere, og forhåpentligvis vil man enes om en felles EU-tilnærming slik at man ikke skaper et fragmentert system. De bekymringer som har kommet opp knyttet til anvendelse av slike skannere må tas hensyn til. Kommisjonen ved transportkommissær Kallas avrundet med å konstatere at Kommisjonen ikke hadde noe forslag om innføring av kroppsskannere på bordet nå. Han understreket så at alle aspekter skulle vurderes. Først deretter ville et forslag bli presentert. Han innrømmet at han selv hadde tvil - i relasjon til effektivitet og proposjonalitet - samtidig som han understreket at ny teknologi var viktig.

Transportkommissær Kallas deltok på Europaparlamentets minisesjon i Brussel 25. februar, der han orienterte om togulykken i Halle. Han var der han var svært tydelig i sitt budskap om at markedsåpningen innen jernbanesektoren ikke hadde noe med ulykken å gjøre, og at ethvert forsøk på en slik kobling var et forsøk på å avlede debatten fra ulykkens virkelige årsaker. Kommissæren fikk tverrpolitisk støtte i Europaparlamentet for sitt syn. Den belgiske Dirk Sterckx (ALDE) påpekte videre at de to landene som hadde de beste sikkerhetsresultatene i 2008 var Nederland og Storbritannia, begge foregangsland innen markedsåpning på jernbane. Kun franske Jacky Hénin (NGL/EUL) motsa Kallas direkte og sa at ulykken var en ”direkte konsekvens av oppdeling av infrastruktur- og togselskapene, presset gjennom av EU”. Kommissærens tale til Europaparlamentet kan leses her.

TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN)
Transport og turismekomiteen i Europaparlamentet (TRAN) avholdt møter 22.-23. februar 2010. Blant sentrale saker som ble diskutert var: Ny hvitbok for transport frem til 2020, strategiske målsetninger for den maritime transportpolitikken til 2018, sikkerhetsavgifter i luftfarten og en meningsutveksling med Kommisjonen om implementeringen av EUs første jernbanepakke. Saksordfører for rapporten om maritim transportpolitikk Peter van Dalen (ECR) la særlig vekt på såkalte grønne havner, dvs. havner som jobber aktivt med å redusere både egne utslipp og utslipp fra skip som legger til der. Saksordfører for rapport om ny hvitbok for transport Mathieu Grosch fikk noe kritikk for å ha vært for lite konkret hva gjelder målsetninger. Hovedtema i rapporten er klima og multimodale transportkjeder (”grønne korridorer”), men i komiteen ble det en diskusjon rundt hvorvidt det burde fokuseres mer på bytransport, og dessuten rundt opprettelsen av et evt. byrå for veitransport etter modell av byråene for jernbane, sjøsikkerhet og luftfart ERA, EMSA og EASA. Kommisjonen advarte under debatten mot å inkludere dette, da den anser dette for umulig å få gjennom i Rådet. Diskusjonen rundt sikkerhetsavgifter i luftfarten viste et klart flertall i komiteen for å la medlemslandene (og ikke flyselskapene/passasjerene) betale for en eventuell innføring av ytterligere sikkerhetstiltak utover de felles vedtatte tiltakene på EUs flyplasser (dette ligger også inne i rapporten slik den ble vedtatt i TRAN 1. mars 2010). Komiteen uttrykte stor misnøye med medlemslandenes (til dels mangelfulle) implementering av EUs første jernbanepakke, og oppfordret Kommisjonen til en ambisiøs revisjon av pakken og en samtidig nøye oppfølging av implementeringen. Les EU-delegasjonens rapport fra møtet i sin helhet her, og TRANs eget referat her.

Skrevet av Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd og Jonas Helseth, rådgiver for samferdsel og energi.

Til toppen