Samferdselsnytt 3/2012

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen, EU-delegasjonen

Utfordringer i styring av luftrommet i Europa, etablering av et felles europeisk styringssystem for tog og høring om gjenstander som kobler seg til internett er blant hovedsakene i dette nummeret av Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Utfordrende å effektivisere luftrommet
Etableringen av funksjonelle luftromsblokker går fortsatt for sakte i forhold til vedtatt lovgivning. Reorganisering av luftromstyringen synes å utfordre nasjonale løsninger og prestisje. I økonomiske krisetider forsterkes dessuten frykten for arbeidsplassene. En ny rapport fra EU viser at av de ni planlagte funksjonelle luftromsblokker er ikke statsavtalen mellom berørte land undertegnet. NEFAB, hvor Norge inngår, er blant de fire.

Skepsis til styringssystem for tog
I etableringen av det europeiske kommunikasjons- og styringssystemet for tog, ERTMS, hemmes blant annet jernbanetrafikken av at det i dag finnes 20 ulike nasjonale løsninger. ERTMS må bygges ut for at EUs målsettinger om økt jernbanetrafikk i Europa skal kunne nås. Flere land nøler imidlertid med å satse på systemet. I Norge er et prøveprosjekt under etablering.

Det er framgang i forhandlingene mellom Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet om omarbeiding av Jernbanepakke I. Det er blant annet enighet om femårskontrakter mellom infrastrukturforvalter og overordnet myndighet. Bestemmelsene om at slike avtaler må holde seg innenfor konstitusjonell sedvane og ett års budsjettpraksis synes å bli opprettholdt. Det er viktig for Norge.

Nytt om nett
EU legger i økende grad vekt på forbrukerspørsmål for å styrke oppslutningen om det indre markedet. Enighet om prisregulering av internasjonal gjesting, såkalt roaming, er et eksempel på dette. De nye reglene vil blant annet gi lavere priser på nedlasting av datatrafikk på mobiltelefon.

”Tingenes internett” er navnet man ofte bruker på fenomenet der gjenstander som vi omgir oss med i hverdagen blir koblet til internett. Det kan være biler, strømtavler, husholdningsapparater og lignende. Dette gir nye muligheter for bedre livskvalitet, men også utfordringer for datasikkerhet og personvern. En pågående høring skal munne ut i en anbefaling fra Kommisjonen i 2013.

Les mer i siste utgave av Samferdselsnytt her.  

Til toppen