Samferdselsnytt 6/2010

Luftfartsavtalen Open Skies II mellom EU og USA ble signert i juni. Europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt er vedtatt. Arbeidstidsbestemmelser for yrkessjåfører skal også gjelde selvstendig næringsdrivende sjåfører. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

FRA EUROPAKOMMISJONEN 

DG MOBILITY & TRANSPORT (DG MOVE)

Transportkommissær Kallas holdt 8. juni åpningstalen på TEN-T-konferansen (det transeuropeiske transportnettverket) i Zaragosa, Spania. Kommissæren fremhevde konferansen som en anledning til å gi tilbakemeldinger på Kommisjonens høringsdokument av 4. mai om fremtidens TEN-T (se også under Høringer nedenfor), og påpekte at revisjonen må ses i lys av det bredere arbeidet med ny hvitbok for transport. Kallas pekte videre på både klimaendringene og askesky-krisen som tydelige tegn på at EUs transportsystem har store mangler. Han understreket at ambisjoner må følges opp med handling, og viste til at viktige deler av de 30 prioriterte prosjektene i dagens TEN-T ikke vil fullføres innen 2015, ikke engang innen 2020, og at disse delene ofte er de grenseoverskridende. En stor del av årsaken er manglende finansiering, og Kommisjonen arbeider med å foreslå finansieringsalternativer. Kommissæren kom avslutningsvis med en oppfordring til å gi innspill til den pågående høringen. Talen kan leses i sin helhet her. Se også Kommisjonens pressemelding om konferansen med ytterligere info om TEN-T-arbeidet her. En annen viktig begivenhet på konferansen var enigheten om opprettelsen av et sekretariat for partnerskapet for transport og logistikk i den nordlige dimensjon (NDPTL). Norge var blant de sju land som signerte avtalen, mens de fire øvrige landene, deriblant Russland, vedtok en intensjonserklæring. Sekretariatet skal huses av den nordiske investeringsbanken (NIB) i Helsingfors, se pressemelding her.

Transport Research Arena (TRA) ble avholdt i Brussel i uke 23, og en rekke EU-sponsede forskningsprosjekter for bærekraftig transport ble presentert. Kommisjonen presenterte i den sammenheng et memo med en oversikt over forskningsbidrag til disse, som kan finnes her.

Kommissær Kallas holdt 10. juni en tale på den internasjonale shipping-konferansen i København der han presenterte fremtidsperspektiver for EUs maritime transportpolitikk. Han beskrev shippingen som en internasjonal sektor av natur, men påpekte samtidig at rundt 40 prosent av verdensflåten er på europeiske hender. Europa ”må derfor fortsette å gå foran i fokus på kvalitet og økt standard”, ikke minst hva gjelder miljø, men samtidig arbeide for et såkalt level playing field, der aktører verden over følger de samme spillereglene. Kallas fremhevde EUs maritime transportavtale med Kina som et eksempel på en positiv utvikling. Se Kommisjonens pressemelding her.

Kommisjonen presenterte 15. juni sin meddelelse om vurdering av bruk av sikkerhetsskannere (tidl. omtalt som kroppsskannere) på EUs lufthavner, et omdiskutert tema i sær i Europaparlamentet. Kommisjonen legger opp til en EU-tilnærming der de medlemsland som måtte ønske å innføre sikkerhetsskannere kan gjøre det, men basert på felles standarder basert på grunnleggende borgerrettigheter og hensyn til helse. Kommisjonen ber Europaparlamentet og Rådet om å komme med en vurdering på grunnlag av de fakta Kommisjonen har samlet i sin rapport. Se Kommisjonens meddelelse her, pressemelding her, og Q&A om meddelelsen og arbeidet videre med saken her.

Som følge av Europaparlamentets plenumsvedtak 16. juni om å forkaste Kommisjonens forslag om å endre direktiv 2002/15/EF om arbeidstidsbestemmelser for yrkessjåfører – den foreslåtte endringen innebar at direktivet ikke skulle inkludere selvstendige sjåfører slik det opprinnelig la opp til – gikk Kommisjonen samme dag ut med en pressemelding. Kommisjonen stadfester at den ”som traktatsvokter” vil ta de nødvendige grep for å sikre at medlemslandene holder seg til det uendrede direktivet (som altså omfatter selvstendige næringsdrivende sjåfører). Se pressemeldingen her.

Kommisjonen kom 18. juni i Madrid til enighet med den amerikanske luftfartsadministrasjonen FAA om å sette opp et memorandum for interoperabilitet mellom SESAR og NextGen og samarbeid om FoU innen sivil luftfart. Se pressemelding her.

Kommissær Kallas holdt 22. juni en tale på en ITS-konferanse i Brussel, der han orienterte om fremgangen i arbeidet med handlingsplan og direktiv for ITS. Han uttrykte glede over at vedtaksprosessen hadde nådd siste fase, slik at implementeringsarbeidet kunne komme i gang. Han viste som tidligere til at ITS-utrullingen også må ses i sammenheng med revisjonen av TEN-T, og utfordret nok engang beslutningstakere og industri til å utvikle ”ekte europeiske multimodale reiseplanleggere”.  Se Kallas’ tale her.

Kommisjonen besluttet 24. juni å trekke hele 13 medlemsland (Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Frankrike, Ungarn, Irland, Italia, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovenia og Spania) for EU-domstolen for mangelfull implementering av første jernbanepakke. Se pressemelding her.

Kommissær Kallas signerte på transportrådsmøtet i Luxemburg 24. juni sammen med EUs transportministre og USAs ambassadør luftfartsavtalen Open Skies II. Kommisjonens pressemelding her.

Kommisjonen lanserte ultimo juni to store kampanjer for å øke folks kunnskap om passasjerrettigheter de har som luft- og togpassasjerer under EUs lovgivning. Pressemeldinger fra KOM her (luftfart) og her (jernbane), samt en pressemelding om rettigheter i ekstraordinære situasjoner (eksempelvis askeskykrisen) her.

Høringer
Fremtidens TEN-T, høringsfrist 15. september

Utlysninger

- KOM kom 19. mai med tre utlysninger under TEN-T-programmet, særlig med fokus på vannbasert transport. Også offentlig-privat samarbeid (OPS) er tildelt støtte som eget punkt.

 

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)

Kommissær for EUs digitale agenda Neelie Kroes holdt 2. juni en tale i Europaparlamentet, der hun fremhevde suksessen .eu-domenet hadde vært siden lanseringen. Mer enn 3,2 millioner registreringer er foretatt siden åpningen rundt årsskiftet 2005/2006. Hun sa videre at hun ønsker å jobbe overfor ICANN for at internettadresser skal kunne bruke andre tegn enn det latinske alfabet, eksempelvis kyrilliske og greske, slik det nå er tilfellet under .eu – se pressemelding her.

Etter at EU-domstolen 8. juni bekreftet roaming-forordningens (717/2007) juridiske gyldighet gikk Kommisjonen ut med en pressemelding der det påpekes at domstolens avgjørelse bekrefter Kommisjonens holdning: At det er et behov for forordningen og at den er i det indre markeds interesse. Pressemelding her.

Et viktig initiativ i 2020-strategien, Partnerskapet for avansert datateknologi i Europa (PRACE) ble lansert 9. juni. Kommisjonen vil bidra med mer enn 70 milliarder euro, som i hovedsak vil gå til utvikling og innkjøp av supercomputere som skal være tilgjengelige i hele EU. Norge bidrar forøvrig også til partnerskapet. Se Kommisjonens pressemelding her.

Kommissær Kroes holdt 10. juni en tale på Open Forum Europe om åpenhet og interoperabilitet i EUs digitale agenda. Hun fokuserte her på utviklinger av standarder og måter å unngå at store markedsaktører kan nekte interoperabilitet for sine produkter. Se talen her.

Kommisjonen presenterte 11. juni rapporten ”IKT for alle – teknologi for en inkluderende verden”. Rapporten belyser hvordan investeringer kan rettes for å produsere teknologier som kan hjelpe alle med å utvikle sitt potensiale, også eldre, funksjonshemmede og andre svake grupper. Se rapporten her.

En rapport om fordeler ved IKT i utdanning ble presentert av Kommisjonen 21. juni og kan finnes her. Rapporten følges opp av en undersøkelse for å lage landprofiler der også Norge deltar, se info her.

Kommissær Kroes holdt en tale på den årlige europeiske radiospektrumkonferansen i Brussel 23. juni der hun understreket det store behovet for en koordinert bruk av radiospektrumet på EU-nivå, ikke minst med tanke på utbyggingen av trådløst bredbånd. Kroes antydet også at hun var villig til å diskutere åpningen av 800 MHz-båndet i den digitale dividenden allerede før 2015. Se talen her.

Kommisjonen offentliggjorde 29. juni en markedsrapport på prisnivået for roaming i EU, i forbindelse med reduksjonen av maksprisen fra 1. juli. Rapporten viser at roamingprisene for å ringe har gått ned med over 70 prosent siden 2005, mens sms-prisen har gått ned i gjennomsnitt med 60 prosent. Likevel ligger prisnivået tett oppunder maksprisene i EUs forordning, og Kommisjonens rapport konkluderer derfor med at konkurransen innen roaming fremdeles ikke er sterk nok til at markedet kan sikre forbrukerne et bedre tilbud med lavere priser. Se rapporten her.

Kommissær Kroes holdt 30. juni en tale på et møte med EUs IKT-industri i Madrid, organisert av det avtroppende spanske formannskapet. I talen snakket hun om Kommisjonens initiativer for å gi sektoren insentiver til utrulling av et fremtidsrettet bredbåndsnettverk, og hun annonserte en ny offentlig høring om nettnøytralitet. Talen kan leses her; link til høringen finnes nedenfor.

Konferanser

Fremtidens internett og offentlig-privat samarbeid (OPS) i Brussel 8. juli

ICT 2010 i Brussel 27-29. september

Høringer

- KOM har lagt ut et spørreskjema der det kan gis meningsytringer om meddelelsen om EUs digitale agenda. Skjemaet finnes på Digital Agenda’s hjemmeside her

Høring om nettnøytralitet, åpen til 30. september

 

FRA RÅDET

Justis- og innenriksrådsmøtet i Luxemburg 3-4. juni vedtok å autorisere signering av en luftfartsavtale med Vietnam omfattende enkelte luftfartstjenester. Referat fra møtet her.

Rådsmøtet for generelle anliggender i Luxemburg 14. juni vedtok rådskonklusjoner om integrert maritim politikk for EU, der Rådet ber Kommisjonen presentere oppfølgende lovforslag med sikte på behandling ila. 2011. Videre at Kommisjonen innen juni 2011 skal presentere en EU-strategi for Atlanterhavsregionen, som skal omfatte blant annet maritim forskning og overvåkning, miljø og næringsvirksomhet. Videre ligger det en oppfordring i konklusjonene til å sette maritime anliggender høyere på klimaagendaen, likeledes å øke innsatsen internasjonalt for beskyttelsen av biomangfoldet til havs. Rådskonklusjonene om integrert maritim politikk finnes her. Rådsmøtet vedtok videre å ikke stoppe Kommisjonens vedtak om nye verdier for felles sikkerhetsmålsetninger på jernbane, se her.

Transport-, tele- og energirådsmøtet i Luxemburg 24. juni hadde kun transportsaker på agendaen. Sentrale saker på møtet var:

- rådsbeslutning om signering og foreløpig anvendelse av lufttfartsavtalen Open Skies II mellom USA og EU

- diskusjon om oppdatert rapport om tiltak for å redusere konsekvensene for luftfartsnæringen som følge av askekrisen

- diskusjon om anvendelse av kroppsskannere

- rådskonklusjoner om bytransport

- transportens rolle i EUs 2020-strategi

Rådets egen pressemelding fra møtet vil komme på denne siden. Rådskonklusjonene om bytransport finnes her.

Landbruks- og fiskerirådsmøtet i Luxemburg 29. juni ga Kommisjonen klarsignal til å åpne forhandlinger med Sveits om samarbeid om global satelittnavigering, i første rekke EUs satelittprogrammer Galileo og EGNOS. Se referat fra møtet her.

 

FRA EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet vedtok 15. juni i plenum kompromissteksten til forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt. Kompromisset med Rådet innebærer at den såkalte one-stop-shop for hver enkelt korridor enten vil kunne være et nytt organ eller en av de eksisterende infrastrukturmyndighetene, en beslutning som vil være opp til styret for hver korridor. Den vedtatte teksten finnes her. Videre vedtok Europaparlamentet en resolusjon om (den mangelfulle) implementeringen av første jernbanepakke som er sterkt kritisk til medlemslandenes oppfølging av egne vedtak. Resolusjonen kan hentes her.

 

FRA TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN)

TRAN vedtok på sitt møte 1. juni sine standpunkter for annen behandling av forordningene om hhv. buss- og båtpassasjerrettigheter. For førstnevnte står TRAN fast på forordningens originale omfang (som Rådet ønsker å redusere), det samme hva gjelder rettigheter. TRAN vil videre styrke funksjonshemmedes rettigheter, særlig mht. informasjon i tilgjengelig format. Rapporten ble vedtatt med bredt flertall, Råd og EP står dermed langt fra hverandre i denne saken. For båtpassasjerer er det også uenighet mellom de to institusjonene ang. omfang – det samme gjelder uenigheten innad i komiteen – men partene står ikke like langt fra hverandre, og rapportør Ayala Sender (S&D) uttrykte optimisme med tanke på et snarlig kompromiss. Europaparlamentet vil stemme over forslagene i plenum 5-8. juli. Videre ble det vedtatt en rapport om etterforskning og forebygging av ulykker i sivil luftfart. Rapportør de Veyrac (EPP) fikk i hovedsak gjennomslag for sine forslag til krav om å sikre en effektiv ulykkesetterforskning som samtidig unngår offentliggjøring av sensitiv personinformasjon. Plenumsavstemning først i september. TRAN vedtok enstemmig rapportør Grosch’ rapport om en bærekraftig fremtid for transport, Europaparlamentets innspill til ny hvitbok om transport. Rapporten fokuserer på ko-modalitet, altså en optimal bruk av de mest effektive transportformene i hver korridor, både mtp. miljø og økonomiske hensyn, samt bedring av interoperabilitet og knutepunkter. Rapporten etterlyser videre bedre finansieringsordninger for infrastruktur og foreslår opprettelsen av et transportfond. Ikke minst foreslås målsetninger om innen 2020 å oppnå: 40 prosent reduksjon i antallet trafikkskadde/-drepte; 20 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra veitransporten og 30 prosent fra luftfarten; 20 prosent redusert energibruk i jernbanen; samt en dobling i passasjerantallet i kollektivtrafikken. Saken behandles i plenum i juli. Kommissær Kallas annonserte avslutningsvis overfor TRAN Kommisjonens prioriterte saker i det neste året:

- Ny hvitbok for transport til 2020 (planlagt publisert desember 2010)

- Revisjon av TEN-T-retningslinjene (2011)

- Revisjon av første jernbanepakke (bl.a. skal det ses på reguleringsmyndighetenes uavhengighet, samarbeid mellom operatørene, sterkere rolle for ERA)

- Lufthavnkapasitetspakke (juni 2011)

- Ny veisikkerhetstrategi til 2020 (forsommeren 2010)

- Maritim sosial-pakke (juli 2011, herunder bl.a. opplæring av sjøfolk)

- Rapport om passasjerrettigheter i alle transportformer (ultimo 2010, etterfulgt av evt. nye lovforslag innen ultimo 2011)

- e-mobility-pakke (første halvår 2011) for alle transportformer, også sjøtransport

- Strategisk transportteknologiplan med utsikt mot 2050 (2011)

Kommissæren orienterte videre om at det ikke hadde vært noen søknader om statsstøtte til flyselskaper selv om det var åpnet for dette, og at passasjerrettighetene skal respekteres også i situasjoner som den med askekrisen fra Island. Han understreket også at han fullt vil støtte Belgias formannskap i arbeidet med Eurovignette III. Møtedokumentene kan finnes her. Se TRANs eget referat fra møtet her.

TRAN avholdt også møter 21-22. juni, der komiteen vedtok rapportør Jensens (ALDE) rapport om ITS, basert på kompromisset rapportøren hadde fremforhandlet med Rådet. Dersom Europaparlamentet som forventet vedtar rapporten i plenum 5-8. juli vil direktivet skrives inn i EUs lovverk. Videre vedtok komiteen komiteformann Simpsons (S&D) rapport om statistikk for varer og passasjerer i sjøtransporten, med målsetning å gjøre det obligatorisk med statistisk datainnsamling i sjøtransport slik det allerede er i landtransport. Saken går til plenum i september. TRAN diskuterte også, i en meningsutveksling med fiskerikommissær Damanaki, rapporten av Meissner (ALDE) om en integrert maritimpolitikk for EU. Kommissæren fremhevde maritimsektorens betydning og nytteverdien av en integrert strategi/politikk, noe rapportøren sa seg enig i. Sistnevnte fokuserer i sin rapport bl.a. på en styrkning av FoU og forenkling av beslutningsprosessene. I den påfølgende debatten kom det frem at et bredt flertall i komiteen er tilhengere av en ambisiøs integrert maritimpolitikk, og oljekatastrofen i Mexico ble av flere brukt som et eksempel på situasjoner der slik samordning er påkrevd. Rapportør Sterckx (ALDE) kunne meddele komiteen at det er oppnådd et kompromiss i trilogforhandlingene med Råd og KOM om rapporteringsformaliteter for skip i EUs havner. Kompromisset behandles i plenum i juli.

Generaldirektør for DG MOVE Matthias Ruete orienterte komiteen om meddelelsen om sikkerhetsskannere (tidl. omtalt som kroppsskannere) på EUs lufthavner (se ovenfor under KOM). Flere MEPer uttrykte fortsatt bekymring for helsehensyn og personvern, og krevde rett til å nekte å bli skannet. Ruete varslet at KOM nå vil starte en konsekvensanalyse, hvorpå den evt. mot slutten av 2010 vil lansere komitologiforslag om innføring av slike skannere. Sakspapirene til møtene kan hentes her, TRANs eget referat finnes her.

Til toppen